fredag 31 mars 2017

31 mars - 3 Mos 4

BLODET

Bibelläsning: Tredje Mosebok 4
"Den smorde prästen skall ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet, och han skall doppa sitt finger i blodet och stänka det sju gånger inför HERRENS ansikte framför förlåten till helgedomen. Därefter skall prästen stryka med blodet på hornen på den väldoftande rökelsens altare, som står inför HERRENS ansikte i uppenbarelsetältet
."  (3 Mos 4:5-7 FB)


Detta kapitel handlar om syndoffer. Det handlar om vad man ska göra då man syndat för att bli försonad med Gud igen. Gång på gång i kapitlet nämns blodet som en viktig beståndsdel i försoningsprocessen.


Idag behöver vi inte offra djur för att få förlåtelse varje gång vi syndar. Jesus har "en gång för alla" offrats för våra synder, och genom hans blod kan vi få förlåtelse och försonas med Gud.

Jesus presenteras som "Guds lamm, som tar bort världens synd" (Joh 1:29). Och "om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." (1 Joh 1:7)

Det löftet gäller också idag. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack Jesus, att jag får ta emot förlåtelse genom ditt blod.
_________________
Innehåll kapitel 4
Hur man i GamlaTestamentet skulle få försoning då man syndat "utan uppsåt".

torsdag 30 mars 2017

30 mars - 3 Mos 3

GE GUD DITT BÄSTA

Bibelläsning: Tredje Moseboken 3
"Om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer och han då vill ta sitt offer av nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt djur inför HERRENS ansikte, antingen av hankön eller honkön."  (3 Mos 3:1 FB)

Då det gäller offren till Gud i det Gamla Testamentet kommer ofta ordet "felfritt". Det man skulle offra till Gud skulle inte vara det som blev över, det som inte kunde användas till något annat. Det som skulle offras till Herren skulle vara något som verkligen var ett offer att ge bort.

Vad är det du ger till Gud? Ger du honom det som blir över? Det som inte har något värde för dig?

När har du ditt dagliga möte med Herren? Är det den tid som blir över? Tid som du inte kan använda till något annat vettigt?

Vad är det du offrar för Guds rike? Då det gäller pengar, resurser, energi, målmedvetenhet, kärlek? Det största budet är fortfarande att älska Herren, din Gud, över allt annat.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är mitt offer felfritt? Ger jag av det bästa jag har?
________________
Innehåll kapitel 3:
Instruktioner om hur folket skulle bära fram tackoffer till Gud.

onsdag 29 mars 2017

29 mars - 3 Mos 2

SALT

Bibelläsning: Tredje Moseboken2
"Alla dina matoffer skall du beströ med salt. Du skall inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer skall du offra salt"  (3 Mos 2:13 FB)

Det var viktigt med salt då man offrade till Gud i det gamla förbundet.

I det nya förbundet är det vi kristna som är saltet. Saltet som förhindrar förruttnelsen. Saltet som gör att den rätta smaken kommer fram.

Det är inte alltid populärt att vara saltet. Det är mycket lättare att hålla med om det som är politiskt korrekt i varje tid. Saltet kan svida i såren. Men vi är kallade att vara jordens salt.

Jesus sa: "Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor."  (Matt 5:13)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ni är jordens salt.
_________________
Innehåll kapitel 2:
Instruktioner om tillagning av matoffer.

tisdag 28 mars 2017

28 mars - 3 Mos 1

HERREN TALAR TILL DIG

Bibelläsning: Tredje Moseboken 1
"HERREN kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet."  (3 Mos 1:1 FB)

Det finns skillnader mellan det Gamla och det Nya Testamentet. I det Gamla Testamentet talar Gud med utvalda personer och det är utvalda personer som blir utrustade med den Helige Ande.

Så är det inte i det Nya Testamentet. Gud utgjuter sin Ande över alla människor (Apg 2:17). Gud talar till alla dem som tillhör honom "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig" (Joh 10:27).

Herren kallade på Moses och talade till honom. Gud kallar på dig och talar till dig.

Vad Gud talade till Moses kan du läsa i detta kapitlet från Tredje Moseboken. Vad Gud säger till dig kan du höra i din ande "Den som har öron må höra vad Anden säger..."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Gud till mig idag? 

_________________
Innehåll kapkitel 1:
Lagar om Brännoffer

måndag 27 mars 2017

27 mars - 2 Mos 40

HERRENS HÄRLIGHET

Bibelläsning: Andra Moseboken 40
 "Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet." (2 Mos 40:34-35 FB)

Efter oändliga detaljbeskrivningar av tabernaklets uppbyggnad är det det dags att sätta upp tabernaklet och inviga det. Då arbetet var fullbordat (vers 33), fylldes hela tabernaklet av Guds härlighet.

Det blev en så stark gudsnärvaro att all mänsklig verksamhet upphörde. Mose kunde inte ens gå in i uppenbarelsetältet (vers 35).

Våra gudstjänster kan ofta vara fokuserade på mänsklig aktivitet och mänskliga prestationer. Men Guds folk måste ständigt vara uppfyllda av en längtan att få uppleva något bortom all mänsklig aktivitet. En längtan att uppleva Guds härlighet i gudstjänsten, och i ensamheten hemma.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herrens härlighet.
_______________
Innehåll kapitel 40:
Vers 1-16

Herren talade till Mose (vers 1), och Mose gjorde i allt så som Herren hade befallt honom (vers 16).
Vers 34-38
Herrens härlighet fyller boningen.

söndag 26 mars 2017

26 mars - 2 Mos 39

HERRENS EGEN

Bibelläsning: Andra Moseboken 39
"Den skinande plattan till det heliga diademet gjordes av rent guld, och på den skrev man på samma sätt som man graverar sigill: Helgad åt HERREN. Man satte fast den upptill på turbanen med en mörkblå snodd, så som HERREN hade befallt Mose." (2 Mos 39:30-31)

Kapitlet beskriver alla små detaljer i prästernas kläder Och överst på huvudet skulle det finnas en skylt med texten "Helgad åt Herren" (vers 30).

Det är så lätt i beskrivandet av alla detaljer i tabernaklet att man glömmer bort vad det hela handlar om. För att ständigt påminnas om kallelsen och uppdraget gick prästerna med denna skylt i pannan.

Också i våra liv, så många år efter Moses, kan våra liv vara fyllda av detaljer och plikter som måste utföras. Man kan lätt hamna i en heltidstjänst för Gud där man blir så upptagen av detaljer att man glömmer bort vad det hela handlar om. Även om vi inte går omkring med en skylt i pannan, borde vi leva i det medvetandet hela tiden. Helgad åt Herren betyder att jag är avskild, överlåten till Herren. Glöm aldrig det!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Helgad åt Herren!
__________________
Översikt kapitel 39:
Vers 1-31
Beskrivning av prästdräkterna

Vers 32-43
Arbetet på uppenbarelsetältet fullbordas (vers 32) och Mose välsignar det fullbordade verket (vers 43)

__________________
Till eftertanke:
Runt fållen på prästdräkten skulle man fästa bjällror och granatäpplen. De skulle placeras växelvis: en bjällra, ett granatäpple, en bjällra.....

   Detta kan påminna oss om balansen mellan Andens frukt och Andens gåvor i våra liv.
Bjällrorna hörs och syns och väcker uppmärksamhet. Så är det också med Andens gåvor (1 Kor 12:7-11). Den uppmärksamhet som bjällrorna drar till sig balanseras av frukten mellan varje bjällra. Du kan läsa om Andens frukt i Gal 5:22. Andens frukt är Jesus sinnelag.
Vi uppmanas både att ha samma sinnelag som Jesus (Fil 2:5), och att göra samma gärningar som Jesus (Joh 14:12).
   Det handlar inte om antingen-eller. Det handlar om både-och.
- Vi möter ibland helgade kristna som bär Andens frukt men som inte åstadkommer så mycket i den andliga kampen.
- Vi möter ibland kristna som med buller och bång manifesterar andliga nådegåvor, men saknar Jesu sinnelag, Anden frukt.
   Gud vill se en balans mellan dessa två i våra liv. prästdräkten kan påminna oss om detta.
- Hur är det i mitt liv? Finns det en balans mellan Andens gåvor och Andens frukt?

lördag 25 mars 2017

25 mars - 2 Mos 38

OFFERALTARET

Bibelläsning: Andra Moseboken 38
Han gjorde brännofferaltaret av akacieträ. Det var liksidigt, fem alnar långt och fem alnar brett, och fyrkantigt och tre alnar högt.”  (2 Mos 38:1 FB)

Här ges en utförlig beskrivning om hur brännofferaltaret skulle utformas. Vid altaret offrade man djur för olika ändamål.

Genom Jesus avskaffas den gammaltestamentliga offerkulten. Jesus offrade sig själv ”en gång för alla” genom att ge evig återlösning med sitt eget blod (Hebr 9:12).

I romarbrevet uppmanas även vi att offra. Det vi ska offra är oss själva som ”ett levande och heligt offer som behagar Gud” (Rom 12:1). Det gör vi då vi överlåter våra liv i Guds händer och ställer oss till förfogande för Guds vilja. Det kan gälla en överlåtelse för hela livet, men framför allt är det  en överlåtelse som måste göras och levas dagligen.
Då jag blir en kristen bekäner jag Jesus som Herre (Rom 10:9). Att göra Jesus till Herre betyder att det är han som bestämmer i mitt liv. Det är att överlåta sig till Herren. Men det är en sak att säga det och en annan att leva det.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är Herre i mitt liv.
__________________
Översikt kapitel 38:
Vers 1-8

Beskrivning av brännofferaltaret och av bronskaret
Vers 9-20
Beskrivning av förgården
Vers 21-31
Redovisning av materialet som använts

fredag 24 mars 2017

24 mars - 2 Mos 37

RÖKELSE INFÖR GUD

Bibelläsning: Andra Moseboken 37
"Han gjorde rökelsealtaret av akacieträ. Det var fyrkantigt, en aln långt och en aln brett, och två alnar högt. Hornen gjordes i ett stycke med altaret. Han överdrog det med rent guld, både ovansidan och väggarna runt omkring, likaså hornen. Han gjorde också en kant av guld runt altaret." (2 Mos 37:25-26 FB)

Kapitlet handlar om färdigställandet av olika detaljer i Tabernaklet, Förbundsarken, Bordet för skådebröden, ljusstaken och rökelsealtaret. De olika detaljerna får en ny innebörd i det Nya Testamentet.

I NT är det vi som är rökelsen som sprider en vällukt av gudsnärvaro och som ger en doft av evigheten: "Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade" (2 Kor 2:14-15)

Vi behöver idag människor som inte bara sprider en lukt av sig själva utan framför allt en Kristusdoft som gör att människor får en längtan att lära känna Jesus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara med att sprida en vällukt av gudsnärvaro idag.
_________________
Översikt kapitel 37:
Vers 1-24

Beskrivning av Arken, bordet och lampstället
Vers 25-29
Beskrifning av Rökelsealtaret och smörjelseoljan

torsdag 23 mars 2017

23 mars - 2 Mos 36

ÖVERFLÖDETS GUD 

Bibelläsning: Andra Moseboken 36
"Det man hade samlat var tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras, ja mer än nog" (2 Mos 36:7 FB)

Förra kapitlet handlade om insamlingen till Guds hus. I detta kapitel får vi reda på insamlingsresultatet (vers 5, 6 och 7). Man fick mycket mer än man behövde. Herren välsignade givandet med sitt överflöd.

Det är vad som händer i församlingen då alla blir besjälade av villigheten att ge. De som var konstnärligt begåvade gav sina händer till Guds verk. De som hade materiella resurser gav av dessa till Guds verk.

Guds tanke med församlingen är ett överflöd av Andens gåvor, våra naturliga gåvor och ett överflöd av välsignelser.
Då vi börjar ge händer det något med oss själva, och med hela församlingen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att frikostigt dela med mig av alla de gåvor du har välsignat mig med. Naturliga gåvor, nådegåvor, tjänstegåvor och materiella gåvor.
_____________________
Innehåll kapitel 36:
Detaljerade anvisningar om hur Tabernaklet skulle tillverkas.

Till eftertanke:

För dem som skulle arbeta med Tabernaklet behövdes det tre kvalifikationer:
- Insikt (vers 1), kunskap och kreativitet
- Förmåga (vers 1), det var inte nog med kunskap och kreativitet, de måste också ha förmåga, skicklighet i det praktiska arbetet.
- De måste uppleva en kallelse att gå in i det arbetet (vers 2)
Hur är det med mig?
- Inom vilka områden har jag insikt?
- Inom vilka områden har jag förmåga?
- Inom vilka områden upplever jag en kallelse?

onsdag 22 mars 2017

22 mars - 2 Mos 34 + 35

STRÅLANDE ANSIKTEN - 2 Mos 34

Bibelläsning: Andra Moseboken 24
"När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med HERREN. Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade." (2 Mos 34:29-30 FB)

När Moses kom ned från berget strålade hans ansikte. Hans ansikte hade fått en ny strålglans - därför att han varit tillsammans med Gud.

Paulus hänvisar till denna händelse då han talar om den förvandling som också sker med oss då vi umgås med Herren:
"Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (2 Kor 3:16-18 FB)
Den som umgås med Gud, blir förvandlad mer och mer till Guds härlighet.

Då jag var ung sjöng man ofta kören: "Låt din härlighet, Jesus, bli sedd hos mig. All den kärlek och renhet som finns i dig. Rena mig med ditt blod, gör mig helig och god, så din bild kan framträda alttmer i mig."

Även om orden kan kännas ålderdomliga idag, finns i kören en genuin bön om renhet och förvandling som väl behöver bes även idag.

==>Mannakorn att tugga på under dagen:
"De som ser upp till honom
 strålar av fröjd" (Ps 34:6 FB)
________________
Översikt kapitel 34:
Vers 1-28

Mose går upp på berget igen för att ta emot nya stentavlor.
Vers 29-35
Strålglansen från Mose ansikte
________________


                                    OFFERVILLIGHET - 2 Mos 35

Bibelläsning: Andra Moseboken 35
”Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som Herren hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga offergåva åt  Herren”  (2 Mos 35:29 FB)
Kapitlet handlar om hur Israels folk villigt bar fram av sina ägodelar det som behövdes för att fullgöra Guds verk. Folket demonstrerar en stor offervillighet.
På samma sätt bygger församlingens verksamhet idag på att det finns människor med ett villigt hjärta som bär fram sina gåvor av allt det som Herren har välsignat dem med.
Men offervillighet handlar inte bara om materiella gåvor. Hur mycket är jag vill att offra för Guds rike av mig själv, min tid, min energi?
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då Gud får beröra våra hjärtan frigörs resurser för Guds rike.
_______________
Innehåll kapitel 35
Påminnelse om sabbatsbudet. Folkets gåvor både i arbete (konstskicklighetens gåva, vers 10) och i pengar (vers 24)

tisdag 21 mars 2017

21 mars - 2 Mos 33

"LÅT MIG SE DIN HÄRLIGHET

Bibelläsning: Andra Moseboken 33
"Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon."  (2 Mos 33:13 FB)


Här avslöjar Moses vad som finns i hans hjärta. Det handlar inte om rikedom eller personlig framgång. Moses innersta längtan var:
-Att lära känna Guds vägar (vers 13)
-Att lära känna Gud (vers 13)
-Att få se Guds härlighet (vers 18)


Detta är längtan hos den man som fick vara redskap att befria ett helt folk ur slaveri och föra dem in i gudsgemenskap och in i det land där Gud ville ha dem.

Gud kallar även idag hjältar som kan vara med och förändra människors liv. Men de måste vara besjälade av samma längtan att lära känna Guds vägar och att lära känna Gud. De måste vara besjälade med en hunger efter Gud, att få se Guds härlighet.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Gudslängtan

_________________
Översikt kapitel 32:
Vers 1-6

Order om uppbrott: "dra nu bort härifrån...upp till det land jag har lovat Abram..."
Vers 7-11
Uppenbarelsetältet. Herren talar till Moses ansikte mot ansikte.
Vers 12-23
Herren lovar att visa sin härlighet

måndag 20 mars 2017

20 mars - 2 Mos 32


DÅ GUD INTE UPPFÖR SIG SOM JAG VILL

Bibelläsning: Andra Moseboken 32

"När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: "Kom och gör oss en gud, som skall gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose, som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte." (2 Mos 32:1 FB)

Folket tyckte att det dröjde för länge. Gud uppförde sig inte som man tyckte han borde uppföra sig. Därför går man över till en annan Gud. 

Detta är en ofta förekommande inställning idag. Människor läser Bibeln och tycker att Gud skulle gjort saker på ett annat sätt eller att Gud borde ha en annan uppfattning än den han har. Många omdefinierar då Gud och säger "sådan är inte ´Min Gud´ ".  Då man gör detta gör man sig sin egen avgud. En egen gud som alltid har samma uppfattning och värderingar som jag har.

Detta var en allvarlig synd i Guds ögon och Mose går i förbön för folket. Inte en förbön på långt avstånd. Han går in och tar folkets plats i sin förbön och säger: "O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i." (vers 31-32)

Detta är verklig förbön: Moses, på samma sätt som Jesus, är beredd att ta folkets synd och straff på sig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre visa mig vilka "avgudar" som jag har och som hindrar mig att tjäna dig helhjärtat.

___________________
Innehåll i kapitel 32:
Moses går upp på berget för att ta emot lagtavlorna. Under tiden tillverkar folket en avgud i form av en guldkalv och tillber den. Gud blir vred och vill förgöra folket, men Mose går i förbön för folket och Herren hör hans bön.

Kommentar/Till eftertanke.
"När folket såg att det dröjde..."(vers 1). De hade förväntat att Mose skulle komma tillbaka tidigare efter sitt möte med Gud. Men det de förväntade hände inte och de tog saken i egna händer.

Istället för att vänta byggde de en egen Gud som var mer påtaglig och började tillbe den. De lämnade den väg som Gud befallt dem att gå (vers 8).
- Kan det vara så också idag? Har vi lätt att börja tillbe det som människor producerat istället för att "vänta på Gud"? Ge exempel på att vi tillber det människoproducerade i stället för att tillbe Gud?

söndag 19 mars 2017

19 mars - 2 Mos 31

HELGAD ÅT HERREN

Bibelläsning: Andra Moseboken 31
"Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt HERREN." (2 Mos 31:15 FB)

Gud har givit oss vilodagen. Gud är mån om vårt välbefinnande och Han vill att vi ska ha en sund balans mellan arbete och vila. Både dygnsvilan på natten och veckovilan på söndagen.


Men söndagens funktion är inte bara att vara en vilodag. Den är också ett tecken, en demonstration, som visar att vi hör ihop med Gud (vers 13).


Söndagen är inte som alla andra dagar. Det är en dag som är helgad, avskild, åt Herren (vers 15). Vi bör ge den ett annat innehåll än det vi ger till de övriga dagarna. Det innehåll vi ger söndagen ska visa att vi hör ihop med Gud och att vi vill ge den dagen till Honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilket sätt kan jag lägga upp min vilodag så att den blir en demonstration att jag tillhör Herren?

_________________
Översikt kapitel 31:
Vers 1-11

Kvalifikationer för att vara hantverkare för Guds tempel
Vers 12-17
Betydelsen av Sabbatsdagen
Vers 18
Gud ger Mose lagtavlorna


Till eftertanke:
   De som skulle utföra arbetet på Templet måste ha naturliga gåvor som hantverksskicklighet och en personlighet som är präglad av kreativitet.
   Men för att utföra tjänst för Gud var det inte tillräckligt med naturliga gåvor och en speciell personlighet. De måste även vara fyllda av gudomlig Ande.

   Vilka naturliga gåvor har jag fått? Hurdan är min personlighet? Är jag villig att ge Herren mina gåvor och använda min personlighet så jag kan bli fylld av Guds Ande?

lördag 18 mars 2017

18 mars - 2 Mos 30

RENING

Bibelläsning: Andra Moseboken 30
"HERREN sade till Mose:  Du skall göra ett kar av koppar med en fotställning av koppar att användas till tvättning och du skall ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det.  Aron och hans söner skall tvätta sina händer och fötter med vatten från det" (2 Mos 30:17-19 FB)
Riktlinjerna för byggandet av Tabernaklet fortsätter även i detta kapitel. Bland andra saker beskrivs kopparkaret, ett stort kopparkar fyllt med vatten. Varje gång prästerna passerade karet måste de tvätta sina händer och fötter.

Det talar om vårt dagliga behov av rening. Även om prästerna var helgade åt Herren behövde de ständigt ta emot rening i sitt dagliga liv.

På samma sätt tvättar Jesus lärjungarnas fötter i Nya Testamentet (Joh 13) för att visa på deras ständiga behov av rening.

På samma sätt får vi dagligen komma till Jesus för att be om förlåtelse och ta emot rening för de saker som vi brister i (1 Joh 1:9)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förlåt mig på samma sätt som jag förlåter andra (fritt från FaderVår)

___________________
Översikt kapitel 30:
Vers 1-10

Rökelsealtarets uppbyggnad och funktion
Vers 11-16
Lösepenning som alla ska betala till Herren
Vers 17-21
Kopparkaret för prästernas dagliga rening
Vers 22-33

Föreskrifter om smörjelseoljan
Vers 34-38
Föreskrifter om rökelsen

Till eftertanke:
Fundera över hur dessa föreskrifter kan tjäna som mönsterbild även för oss idag:
- Den dagliga rökelsen påminner om våra dagliga böner som stiger upp till Gud.
- Kopparkaret talar om vårt behov av att dagligen ta emot rening från Gud
- Oljan kan tjäna som en symbol för den Helige Ande i våra liv.

fredag 17 mars 2017

17 mars - 2 Mos 29

"I ALLT SKALL DU GÖRA SOM JAG BEFALLT DIG"

Bibelläsning: Andra Moseboken 29
"I allt skall du göra med Aron och hans söner så som jag befallt dig"  (2 Mos 29:35 FB)

Kapitlet innehåller detaljerade beskrivningar om offerkulten i förbindelse med prästvigningen, som skulle vara i sju dagar. I och med Jesus och det nya förbundet upphör den gammaltestamentliga offerkulten:
"..gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning." (Hebr 9:12)

Men även om offerkulten upphört står Herrens befallning kvar: "I allt skall du göra som jag befallt dig". Det är inte svårt att veta vad Gud befallt dig. Läs bergspredikan eller breven i det Nya Testamentet. Det finns saker som Herren befallt alla kristna att göra. Men det finns även saker som Gud bara ber dig att utföra. Du har en personlig kallelse. Gud talar med dig och ber dig dagligen göra saker till Hans ära.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "I allt skall du göra som jag befallt dig
________________
Översikt kapitel 29:
Vers 1-37

Instruktioner om hur prästvigningen ska gå till
Vers 38
Instruktioner om det dagliga offret

Till eftertanke:
Det dagliga offret då man kommer "inför Herren" (vers 42) skulle offras vid två tillfällen varje dag: På morgonen och på kvällen (vers 39). 

- Kan det vara en bra ordning också för mig? Att komma inför Herren på morgonen för att rusta mig inför den nya dagen, och att att komma inför Herren på kvällen och med tacksamhet se tillbaka på Guds ledning under dagen och be om förlåtelse för de tings som jag inte gjort som jag borde ha gjort?

torsdag 16 mars 2017

16 mars - 2 Mos 28

BEGÅVADE MÄNNISKOR

Bibelläsning: Andra Moseboken 28
"Säg till alla era konstbegåvade män, som jag har fyllt med vishetens ande, att de skall göra kläder åt Aron för hans vigning till präst åt mig."  (2 Mos 28:3 FB)

Då det var dags att tillverka prästernas kläder till tjänsten i tabernaklet så behövdes det konstbegåvade människor. Men det räckte inte med att ha en begåvning. De måste även vara fyllda av Guds Ande för att kunna utföra en tjänst i Guds rike.

Så är det också med oss. Vi har alla olika begåvningar. Några har sin begåvning inom konsten och andra inom andra områden. Men vår begåvning räcker inte långt i arbetet med att bygga Guds rike. Vår begåvning är viktig, men den räcker inte. Vi måste också vara beroende av den Helige Ande och vara fyllda av Hans Ande.

Gud har utrustat oss med olika slags begåvningar, men han vill också begåva oss med den Helige Andes vishet och kraft. Först då kan vi bli effektiva byggnadsarbetare i Guds Tempel på jorden idag.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att förstå att jag är totalt beroeende av den Helige Andes verk i mitt liv.
________________

Innehåll kapitel 28
Detaljerade instruktioner om hur prästdräkten skulle utformas


Till eftertanke:
Till prästdräkten hörde en bröstväska. I den fanns namnen på Israels söner för att Aron då han gick in i helgedeomen "skall bära namnen på Israels söner vid sitt hjärta...som en ständig påminnelse inför Herren" (vers 29).

Vilka namn, vilka böneämnen tar du med dig i ditt hjärta var gång du träder fram inför Herren?
Till prästdräkten hörde också en metallskylt att bäras på pannan. Där hade man graverat in orden "Helgad åt herren" (vers 36). Det skulle vara vägledande för våra tankar. I alla våra tankar ska det perspektivet finnas med. Vi är avskilda för Herren.

onsdag 15 mars 2017

15 mars - 2 Mos 27

LYSA FÖR HERREN

Bibelläsning: Andra Moseboken 27

"Du skall befalla Israels barn att bära fram till dig ren olja av stötta oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen."  (2 Mos 27:20 FB)

I detta kapitel ges föreskrifter för brännofferaltaret, tabernaklets förgård och skötseln av ljusstaken. Ljusstaken bestod av skålar som skulle fyllas med ren olivolja. De skulle brinna dagligen.

Tabernaklet eller Templet finns inte idag. Idag är det vi som är Guds Tempel på jorden, den Helige Andes Tempel.

Vi får också vara som skålarna i ljusstaken. Oljan är ofta en symbol för den Helige Ande i Bibeln. Vi får låta oss dagligen fyllas av den Helige Ande så vi kan lysa för Jesus och vara brinnande med den Helige Andes eld.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Låt er uppfyllas av Anden" (Ef 5:18)
_________________
Översikt kapitel 27:
Vers 1-8

Instruktioner om altaret
Vers 9-19
Instruktioner om förgården
Vers 20-21
Instruktioner om oljan till lamporna

tisdag 14 mars 2017

Tabernaklet i öknen

Utdrag från studiehäftet Gamla Testamentets historia / PB


Tabernaklet (2 Mos 25-40)Förebilder i Tabernaklet            
som pekar framåt på något i Nya Testamentet.
Brännofferaltaret (2 Mos 27)                          
Där bar man fram och offrade sin gåva till Gud,
Offerlagar (3 Mos 1.7)
Frälsning. Jesus ett enda offer, ett evigt offer
(Heb 10:14)
(Heb 9:26)
Kopparbäckenet (2Mos 30:17-21)                 à
Där tvättade sig prästerna varje gång de passerade.
Rening och förlåtelse
för våra synder. (1 Joh 1:9)
De to tingen på Förgården talar om vägen till Gud. Genom att acceptera Jesu offer och ta emot rening och förlåtelse för våra synder kan vi bli frälsta och gå in i en ny gemenskap med Gud som hans egna barn.
Ljusstaken (2 Mos 25:31+)                              
En sjuarmad ljusstake som lyser upp Det heliga
Jesus är världen ljus (Joh 8:12).
Detta ljus vill Jesus tända i vårt inre (2 Kor 4:6).
På det sättet kan vi ge ljuset vidare och bli världen ljus (Matt 5:14).
Ljusstaken är också en bild på församlingen i Uppenbarelseboken. Församlingens uppgift är att ge ljus och leva så att Jesus blir synlig i världen.
Skådebrödsaltaret (2 Mos 25+)                       
Jesus är livets bröd (Joh 6:48)
Talar om att ge mat. Att leda och föda fåren (Joh 21:15-17).
Måltid talar också om gemenskap (Upp 3:10)
Rökelsealtaret (2 Mos 30:1-10)                       à
Varje morgon och kväll tände man rökelse inför Herren
Lovsång, bön, tillbedjan (Upp 5:8)
Det Heliga talar om församlingens uppgift.
1.Ge mat och undervisning i Guds ord. Leda och föda fåren. Erbjuda gemenskap mellan människor och med Gud
2.Lovsång, bön och tillbedjan
3.Bära fram vittnesbördet om Jesus
I Det allraheligaste var platsen där Gud fanns. Där fanns förbundsarken, Nådastolen