söndag 30 september 2018

30 sep - Hes 19+20

PLANTERAD  I ÖKNEN - Hes 19

Bibelläsning: Hesekiel 19
 "Men den blev uppryckt i vrede och kastad till marken, östanvinden förtorkade dess frukt. De starka grenarna bröts av och vissnade, och elden förtärde dem.  Nu är den planterad i öknen, i ett torrt och törstande land".(Hes 19:12-13 FB)

Kapitlet är en allegorisk beskrivning av Israels fall och beskriver fångenskapen i Egypten och den babyloniska fångenskapen.


Klagosångens budskap är att en tidigare storhetstid inte är någon garanti för framtiden.


-Vår civilisation bygger på det kristna arvet, men den sanna tron har idag försvunnit i många sammanhang.

-Hungern efter gudsgemenskap drev fram de stora väckelserörelserna under slutet av1800-talet och början av 1900-talet. Idag är många av de kyrkorna bara ett skal med förtorkat trosinnehåll.

-Så kan det också vara med vår personliga erfarenhet. Den kan ha sprungit fram ur en intensiv frälsningsupplevelse, men idag kanske det endast finns kvar en kristendom till formen.


Vägen vidare kanske måste vara att vi på nytt upplever att vi är planterade i öknen och att törsten efter vatten och nytt liv driver oss tillbaka till Herren Jesus. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Den som törstar får komma... (Joh 7:37) 
___________________
Innehåll kapitel 19:
Klagosång över Israel
___________________


MEN I SINA HJÄRTAN FÖLJDE DE SINA AVGUDAR - Hes 20

Bibelläsning: Hesekiel 20
"Förvisso skall inte det få ske som har kommit upp i ert sinne när ni tänker: Vi vill bli som hednafolken, som folken i andra länder. Vi vill tjäna trä och sten"  (Hes 20:32 FB)


Hesekiel förkunnar för folket om hur Gud förde dem ut ur Egypten (vers 10), och om hur Han gav dem sina stadgar för att de skulle få leva genom dem (vers 11). Men trots att Gud befriade folket från slaveriet och lovade dem ett överflödande land, vände de ändå sina hjärtan bort från Gud och tillbad avgudar.


Då de kom in i det landet Gud lovat dem och såg de materiella avgudarna som folket i det landet tillbad, vände de sina hjärtan till dem. De materiella gudarna av trä och sten kanske upplevdes som mer påtagligt närvarande än Gud som man inte kunde se med sina ögon. Då folket kom in i välståndet glömde de den som befriat dem från slaveriet.


Materiellt välstånd kan också vara ett hinder för oss och våra församlingar. Då vi har allt som vi behöver är det lätt att Gud får komma i bakgrunden och vi börjar lita på materiella saker. Även om vi fortsätter att gå i kyrkan och utföra våra religiösa plikter kan vårt hjärta följa våra avgudar och vara oberoende av Gud. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Har vi förlorat den första kärleken? (Upp 2:4)
___________________
Innehåll kapitel 20:
Guds löften och Israels upproriskhet
___________________

lördag 29 september 2018

29 sep - Hes 18

VÄND OM

Bibelläsning: Hesekiel 18
"Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt, skall hans liv bli bevarat." (Hes 18:27 FB)
I kapitlet slås det fast att "Den som syndar skall dö" (vers 20). Det är samma budskap som vi möter i det Nya Testamentet: "Syndens lön är döden" (Rom 6:23).

I Hesekiel stannar det inte med att den som syndar skall dö. Det finns en räddning. Det finns en väg ut: Omvändelse! Det fanns en möjlighet att få sitt liv bevarat: Att vända om till Herren och lämna sin onda väg.

På samma sätt är det i Nya Testamentet. Det stannar inte med att syndens lön är döden. Meningen fortsätter med orden ".., men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23)

Det är Bibelns budskap från början till slut. Det finns en möjlighet till omvändelse, förlåtelse och upprättelse. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande" (vers 31)
____________________
Innehåll kapitel 18:
Den dubbla utgången: synd leder till döden, omvändelse leder till livet.
____________________

fredag 28 september 2018

28 sep - Hes 17

DET SOM VAR SVAGT...

Bibelläsning: Hesekiel 14
"Alla markens träd skall förstå att jag, HERREN, har böjt ner det höga trädet och upphöjt det låga trädet, och låtit det friska trädet torka och det torra trädet grönska. Jag, HERREN, har talat och skall göra det."  (Hes 17:24 FB)
Här kan vi se Guds strategi som återkommer genom hela Bibeln. Gud använder det svaga, det som ingenting är, och låter det stora, det som tror att det är så fantastiskt, torka bort.

I Gamla Testamentet ser vi hur ett kuvat slavfolk i Egypten genom Guds kraft sätter sig upp emot Egypten med dess dominerande militärmakt.

i Nya Testamentet ser vi hur Gud använder elva missmodiga apostlar att förändra hela världshistorien, trots att de har nästan hela världen emot sig då de startar (Apg 2).

"Det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam" (1 Kor 1:27)

Det ser ut som om Gud har mycket lättare att använda det svaga än det starka. Det starka kanske har alltför mycket tillit till sig själv och alltför lite beroende av Guds kraft. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kraften fullbordas i svaghet (Läs 2 Kor 12:9)
___________________
Innehåll kapitel 12: 
Kung Sidkias förbundsbrott framställt i en liknelse (vers 1-21)
Herren upphöjer det låga (vers 22-24)
___________________

torsdag 27 september 2018

27 sep - Hes 16

OTROHET OCH UPPRÄTTELSE

Bibelläsning: Hesekiel 16
"Men jag skall komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdoms dagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Då skall du komma ihåg vad du gjort och skämmas, när du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag skall ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag skall upprätta mitt förbund med dig, och du skall inse att jag är HERREN. Då skall du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, HERREN."  (Hes 16:60-63 FB)

I kapitlet beskriver Gud sitt förhållande till folket i bilder. Han tog sig an folket då de var hjälplösa och upprättade dem. Då de hade blivit upprättade av Gud glömde de honom och levde sitt liv i otrohet.

I kapitlet får vi en uppfattning om hur mycket det smärtade Gud att se sitt folk, som han ingått förbund med, vända sig bort ifrån honom.

Men trots att folket varit otroget mot Gud, glömmer han ändå inte sitt förbund. Han förlåter och upprättar oss igen.

Då jag läser om hur mycket det smärtar Herren då jag felar, får det mig att vara ännu mer noggrann med hur jag lever.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill ära Gud med mitt liv. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till Gud.
___________________
Innehåll kapitel 16:
Dom och nåd över Jerusalem
___________________

onsdag 26 september 2018

26 sep - Hes 15

EN FÖRTORKAD VINSTOCK

Bibelläsning: Hesekiel 5
"Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä förmer än allt annat trä, de grenar som finns på träden i skogen? Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något?"  (Hes 15:2-3 FB)

Här beskrivs Jerusalem som en förtorkad vinstock. Profeten beskriver att vinstocken inte har något värde i sig själv. Själva materialet kan inte ens användas för att göra en pinne att hänga upp kläderna på (vers 3).

En vinstock som har förtorkat och som är utan liv har inget värde alls.

Kan samma profetia appliceras på församlingar idag? Finns det församlingar som har förtorkat? Finns det församlingar som en gång hade liv, men som idag endast är en form? Finns det församlingar som idag finner sitt egenvärde i sin speciella form eller sitt speciella material, på samma sätt som en förtorkad vinstock sökte sitt värde i sitt eget trä?

Ja det finns! Må Herren komma och fylla det förtorkade med sitt liv så att vi kan bära mycken frukt! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5)
_____________________
Innehåll kapitel 15:
Jerusalem, en förtorkad vinstock.
_____________________

tisdag 25 september 2018

25 sep - Hes 14

VAD SLÄPPER DU IN I HJÄRTAT?

Bibelläsning: Hesekiel 14
"Ty om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor i Israel viker bort från mig och ger rum för avgudar i hjärtat och ställer upp framför sig det som förleder till synd, och sedan kommer till profeten för att fråga mig, honom skall jag, HERREN, själv svara."  (Hes 14:7 FB)
Här går profeten tillrätta med folket för att de släpper in avgudar i hjärtat.
-De låter avgudar få insteg i sina hjärtan (vers 3)
-De släpper in eländiga avgudar i sin hjärtan (vers 4)
-De ger rum för avgudar i hjärtat (vers 7)

Vad släpper du in i ditt hjärta? Vad låter du få insteg i ditt hjärta? Vad ger du rum för i ditt hjärta?
Avundsjuka? Ilska? Missmod? Bitterhet? Hat? Egoism?

Det är du som bestämmer!
Kasta ut avgudarna och be Gud rensa ditt inre från allt som inte ska vara där. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad släpper jag in i mitt hjärta?
__________________
Innehåll kapitel 14:
Avgudadyrkan fördöms
Domen är oundviklig
__________________

måndag 24 september 2018

24 sep - Hes 13

STÅR ALLT VÄL TILL?

Bibelläsning: Hesekiel 13
"Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: "Allt står väl till", trots att allt inte står väl till"  (Hes 13:1 FB)

Här går Hesekiel till rätta med de falska profeterna som talar sådant som Gud inte har talat (vers 7). De profeterar enligt sitt eget hjärta (vers 2) och de följer sin egen ande (vers 3). Profeterna ljuger för folket som gärna lyssnar på lögn (vers 19).

De profeterar vad de själva önskar, sådant som de tror att folket kommer att tycka om.

Det är en frestelse för profeterna, både då och nu, att tala om att allt är väl och att det kommer att bli ännu bättre, samtidigt som Herren gråter över tillståndet i församlingen och lider med dem som far illa i församlingen.

Det profetiska ordet om att allt alltid är väl kan vara ett hinder för självrannsakan, rening och helgelse. Vi måste ha sett hur illa det är innan vi är beredda att lägga allt vårt hopp och all vår tillit i Herrens händer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Står allt väl till? I den församling jag tillhör? I mitt liv?
_________________
Innehåll kapitel 13:
De falska profeterna fördöms
_________________ 

söndag 23 september 2018

23 sep - Hes 12

ÖRON SOM INTE HÖR

Bibelläsning: Hesekiel 12
"De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom de är ett upproriskt folk"  (Hes 12:2 FB)

Gud visar vägen för sitt folk. Ibland kan vi visserligen ha svårt att se Guds väg i olika situationer i våra liv. Men här talas det om människor som kan se, men väljer att se bort i stället för att lyda.

Det handlar om människor med förmåga att höra vad Gud säger, men som väljer att tillsluta sina öron för att de inte vill gå Herrens väg.

En misstro mot Guds ord hade spridit sig i landet. Man sa att det blir i alla fall ingenting av allt det Gud talat genom sina profeter (vers 22).

Men det Herren talat kommer att ske!

Herren söker också idag människor som tar sig tid att bli stilla och se vad Herren vill visa, och höra vad Herren vill tala. Människor som sedan kan förmedla Guds tilltal till sin samtid. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Den som har öron må höra vad Anden säger" (Upp 2:17). Herre ge mig öron som lyssnar efter din röst.
____________________
Innehåll kapitel 12:
Bild av folkets landsflykt
Profetians uppfyllelse är nära förestående
____________________

lördag 22 september 2018

22 sep - Hes 11

STENHJÄRTAT

Bibelläsning: Hesekiel 11
"Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud." (Hes 11:19-20 FB)

Stenhjärtat representerar stentavlorna. Det som stelnat och inte längre lever.
Hjärtat av kött representerar det hjärta som har blivit berört av Gud och som är levande.

Om vi verkligen vill hålla Guds bud (vers 20), så räcker det inte med att bara följa lagar och bestämmelser. Om vi verkligen vill hålla Guds bud måste vi låta våra hjärtan beröras och lära oss att älska (Matt 22:37-39). Då vårt hjärta har blivit berört så att vi älskar Jesus av hela vårt hjärta då uppfylls lagen i våra liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det som lagen inte kunde göra, det gjorde Gud (Rom 8:3)
 ____________________
Innehåll kapitel 11:
Domsord och löften till Israel
Herrens härlighet lämnar Jerusalem
____________________

fredag 21 september 2018

21 sep - Hes 10

HERRENS HÄRLIGHET LÄMNAR TEMPLET

Bibelläsning: Hesekiel 10
"Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel"  (Hes 10:18 FB)
Konsekvensen av all synd och orenhet som tog plats i Templet och som har beskrivits i de föregående kapitlen, var att Herrens härlighet inte kunde förbli i Templet.

Kan det vara så även i en kristen församling idag? Kan det vara så att det som sker i församlingen gör att Herrens härlighet inte kan förbli i församlingen?

Och hur är det med oss kristna? Vi är Herrens tempel idag. Kan vi leva våra liv så att Herrens härlighet inte längre kan förbli i våra liv?

Dessvärre tror jag att svaret på alla dessa frågor är ja. Det svaret borde sporra oss att leva i renhet, äkthet och trofasthet både i våra församlingar och i våra egna liv. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Jag vill leva så att Herrens härlighet manifesteras i mig och i min församling.
_________________
Innehåll kapitel 10:
Hesekiel ser en syn där Herrens härlighet lämnar templet.
_________________

torsdag 20 september 2018

20 sep - Hes 9

ETT TECKEN PÅ PANNAN

Bibelläsning: Hesekiel 9
"HERREN sade till honom: "Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne."  (Hes 9:4 FB)


I sin vision ser Hesekiel hur de som inte tagit del av alla vidrigheterna i staden får ett märke på pannan. De som är märkta med detta tecken blir räddade i den kommande domen.


I fotnoten till ordet "tecken" står det i folkbibeln: "Tecknet är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den hade vid denna tid formen av ett kors"


Nya Testamentet talar ofta om den stora domen som ska komma över världen och den dubbla utgången. Redan i sitt första offentliga uttalande talar Jesus om den kommande vredesdomen (Matt 3:7). De träd som inte bär god frukt ska huggas ned (Matt 3:10) och agnarna ska skiljas från vetet (Matt 3:12).


Vredesdomen ska komma över världen. Var och en som är frälst, märkt med korsets tecken, ska bli räddad. "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?" Jag svarade: "Min herre, du vet det."
Då sade han till mig: "Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod
." (Upp 7:13-14)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Märkt med korsets tecken
___________________
Innehåll kapitel 9:
Dom över avgudadyrkarna
De med korsets tecken i pannan blir räddade
___________________

onsdag 19 september 2018

19 sep - Hes 8

"HERREN SER OSS INTE"

Bibelläsning: Hesekiel 8
"Han sade till mig: "Du människobarn, ser du vad de äldste i Israels hus sysslar med i mörkret, var och en i sin avgudakammare? De säger: HERREN ser oss inte,"  (Hes 8:12 FB)

Hesekiel får i en syn se hur människorna i Templet begår avskyvärda ting. Och så säger de: "Herren ser oss inte" (vers 12).

Det avskyvärda som Hesekiel såg i Templet var att det hade kommit in avgudadyrkan i själva Templet. Kan det vara på samma sätt i våra kyrkor även idag? Inslag av främmande religioner, dyrkan av personer eller musikgrupper, dyrkan av våra traditioner eller vår särart? Herren ser!

Det kan också finnas många saker i våra liv som vi gärna skulle vilja dölja i mörkret. Saker som vi verkligen inte skulle vilja att andra människor skulle känna till. Det kan vara tankar, ord eller handlingar.

Men hur väl vi än försöker dölja det vi inte vill ska komma upp i ljuset, så är det ändå så att Herren ser allt. Den vetskapen är inte till för att skrämma oss utan mer för att hjälpa oss att leva hela liv. Ett liv som tål ljuset. Ett liv som inte är annorlunda då vi tror att ingen ser oss. Herren ser! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ser.
__________________
Innehåll kapitel 8:
Avguderi i templet
__________________

tisdag 18 september 2018

18 sep - Hes 7

SLUTET KOMMER!

Bibelläsning: Hesekiel 7
"Slutet kommer, ja, slutet kommer!  (Hes 7:6 FB)
"Se, dagen är inne! Den har kommit!  (Hes 7:10 FB)

Hesekiel varnar för slutet och den kommande domen. Där och då handlade det om slutet och domen för en nation. Idag handlar det om domen över hela världen.

Vi lever i den sista tiden och vi närmar oss den slutliga domen.

Hesekiel skriver: "Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut till strid." (vers 14)

Stämmer den bilden in på församlingen idag? Man samlas i sina kyrkor och förbereder sig för att evangelisera världen och rädda så många människor som möjligt. Men sedan blir det inte så mycket mer. Är det någon som drar ut i strid?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är det någon som drar ut i strid? Vad gör jag?
__________________
Hesekiel 7:
Slutet kommer
__________________

måndag 17 september 2018

17 sep - Hes 6

VÅRA AVGUDAR

Bibelläsning: Hesekiel 6
"Era altaren skall stå öde och förstörda och era avgudar slås sönder och få ett slut. Era solstoder skall bli nerhuggna och era verk utplånade."  (Hes &:6 FB)
Hesekiel förkunnar en dom över folket och dess avgudar. De hade vänt sig bort från Herren och tillbad avgudar, byggde altaren och solstoder.

Det är lätt för oss att se hur fel folket handlade, men hur är det med våra egna avgudar? De saker som vi värderar så högt att de tar Guds plats i våra liv.
Vilka är avgudarna i mitt liv? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka är mina avgudar?
________________
Innehåll Kapitel 6:
Dom över Israel
Profetia om att folket ska bli kringspridda i andra länder (vers 8)
________________

söndag 16 september 2018

16 sep - Hes 5

EN ELD SKA SPRIDA SIG

Bibelläsning: Hesekiel 5
"Från dem skall en eld gå ut över hela jorden"  (Hes 5:4 FB)
Kapitlet talar om allt ont som drabbar Israel. Hesekiel får i uppdrag att raka av sig hår och skägg och kasta håret i elden eller sprida det för vinden.

Några få hårstrån ska Hesekiel sedan sy in i fållen på sin kappa. Dessa strån ska senare brännas och elden från dem ska spridas till hela folket.

Många år senare var det inte hårstrån utan elva apostlar. Elden föll över dem och elden spreds senare över hela världen (Apg 2).

Gud behöver också idag människor som han kan brinna i. Han kallar också idag människor som ska sprida elden över världen. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt en väckelsens eld spridas över jorden. Låt den börja hos mig. 
____________________
Innehåll kapitel 5:
Dom över Israel
____________________

lördag 15 september 2018

15 sep - Hes 4

BÄRA NÅGON ANNANS MISSGÄRNING

Bibelläsning: Hesekiel 4
"..så skall du bära deras missgärning. Jag skall lägga deras missgärningsår på dig."  (Hes 4:4-5 FB)
Hesekiel fick i i uppdrag att åskådliggöra folkets missgärning. Hesekiel fick bildligt talat "bära" folkets missgärning på sig.

Ibland kan vi kanske uppleva att vi får bära någon annans missgärning på oss. Vi kan få uppleva att någon annans skuld faller på oss. Vi kan uppleva det som djupt orättvist att vi får bära någon annans skuld.

Men den som framför allt fick bära någon annans skuld var Jesus. Han dog på korset för att ta på sig all världens skuld.

Genom döden på korset tog han på sig våra missgärningar för att vi skulle kunna gå fria om vi tar emot honom och hans förlåtelse.

Då vi förstår detta gör det att vi försöker att inte dra på oss ytterligare missgärningar för att inte på nytt korsfästa Kristus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Han tog min skuld på sig.
____________________
Innehåll kapitel 4
Hesekiel förebildar Jerusalems belägring
____________________

fredag 14 september 2018

14 sep - Hes 3

MITT ANSVAR

Bibelläsning: Hesekiel 3
"Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand." (Hes 3:17-18 FB)
Det är allvar! Det gäller liv eller död! Att leva innebär också att välja destination för evigheten. Ett evigt liv i himlen i gemenskap med Jesus, eller ett evigt liv utanför himlen utan gemenskap med Jesus.

Gud vill inte att någon ska förgås utan att alla ska få uppleva det eviga livet. Därför sände Fadern Jesus till jorden.

Men vårt ansvar gäller inte bara oss själva. Det handlar inte bara om att jag ska se till att jag kommer till himlen. Gud vill att jag ska bidra till att någon annan också kommer till himlen.

Om Gud ber mig att tala med någon annan om Jesus och evigheten och varna honom/henne för det liv han/hon lever, och jag då inte talar med honom/henne, så kommer Herren att utkräva hans/hennes blod av mig.

Vad det innebär att utkräva någon annans blod av oss framgår inte tydligt. Men vad som framgår tydligt är att det är allvarligt att inte lyda Herrens röst då han ber mig vittna för någon. Allvarligt både för honom/henne och för mig. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är allvar!
____________________
Innehåll kapitel 3:
Profetens sänds till det upproriska Israel.
Herren sätter Hesekiel till väktare.
____________________

torsdag 13 september 2018

13 sep - Hes 2

"DU SKALL TALA MINA ORD"

Bibelläsning: Hesekiel 2
"Du skall tala mina ord till dem vare sig de lyssnar eller inte"  (Hes 2:7 FB)
Hesekiel blev sänt till folket för att tala Guds ord. Han visste att allt han sade inte skulle bli populärt. Herren talar om för Hesekiel att han kommer att vara omgiven av människor som gjort uppror mot Gud (vers 3). Men Hesekiel får uppmaningen från Gud att inte vara rädd för dem eller för deras ord (vers 6).

Vi kristna idag är utsända på samma sätt att tala och förkunna vad Gud har sagt i sitt ord till en avfällig värld. Det kommer inte alltid att vara populärt. Deras ord kommer att håna oss och göra oss illa. Den som ger sig ut i bloggvärlden med Ordet från Gud kan komma att mötas av mycket hårda ord.

Men Gud säger till oss också idag: "frukta inte för dem och frukta inte för deras ord" (vers 6)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Frukta inte för dem och frukta inte för deras ord
____________________
Innehåll Hesekiel 2:
Gud kallar Hese-kiel till profet (vers 1-7)
Bokrullen (vers 8-10)
____________________

onsdag 12 september 2018

12 sep - Hes 1

EN HIMMELSK SYN

Bibelläsning: Hesekiel 1
"I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och jag fick se syner från Gud." (Hes 1:1 FB)
 Hesekiel, bortförd i fångenskap i Babylon, fick se hur himlen öppnades och han fick se syner från Gud (vers 1).

Han såg väsen som han försöker beskriva. Väsendena var människoliknande. De hade människohänder (vers 8) och deras ansikten liknade människoansikten (vers 10). De liknade "eldsglöd som brann likt facklor" (vers 13). 

Om dessa väsen skriver Hesekiel: "De gick rakt fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig" (vers 12).
I Hesekiels himmelska syn kan jag se en beskrivning av de kristna i den sista tiden. Herren uppreser en armé av människor som har bestämt sig. De behöver inte vända sig om. De är brinnande, döpta i Ande och eld. De är lyhörda för den Helige Ande och går dit Anden leder utan att frukta. De går rakt fram.

Amen, låt det ske. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: De gick rakt fram. Dit Anden ville gå.
_____________________
Innehåll kapitel 1:
Hesekiels syn om de fyra väsendena och Herrens tron,
_____________________

tisdag 11 september 2018

11 sep - Klag 4-5

DÅ PENGARNA FÖRLORAR SITT VÄRDE

Bibelläsning: Klagovisorna 4
"Hur har inte guldet förlorat sin glans, det ädlaste guld  förvandlats!"  (Klag 3:1)
Det ingen trodde kunde ske har skett."Ingen kung på jorden skulle ha trott det, ingen som bor i världen" (vers 12). Fastän ingen trott det hade det skett. Jerusalem hade fallit. All rikedom var borta. Den som varit rik hade mist allt han ägde.

Det sker i våra dagar. Det kommer en ekonomisk kris. Den som har haft sin trygghet i aktier eller andra värdepapper ser hur värdet rinner bort. Den rikaste och mest framgångsrike drabbas av sjukdom och går mot döden i tidiga år. Plötsligt förlorar pengarna sitt värde och guldet förlorar sin glans. det vi litat på försvinner.

Då kommer bergspredikans ord till oss som en påminnelse om något vi ibland glömmer: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt 6:33 FB) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sök först Guds rike.
____________________
Innehåll kapitel 4:
Sions elände och smälek
____________________


SYNDENS KONSEKVENSER

Bibelläsning: Klagovisorna 5
"Glädjen är borta från vårt hjärta, vår dans är förvandlad till sorg. Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss, att vi syndade så!" (Klag 5:15-16 FB)

Synden får alltid konsekvenser. Det kan vara vår egen synd som drabbar oss. Men det kan också vara andra människors synd som drabbar oss.

Det finns visserligen förlåtelse för all synd, men synden får alltid konsekvenser. Det kan vara något så litet som ett ord som träffar någon och som förmörkar livet för denne under flera år. Synden får alltid konsekvenser.

I Klagovisorna anklagar man ingen annan. Man erkänner klart att lidandet beror på den egna synden (vers 16). Men samtidigt finns det ett hopp som utformas som en bön till Gud om att få vända tillbaka och att på nytt få uppleva förnyelse (vers 21). 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Synden får alltid konsekvenser
____________________
Innehåll kapitel 5:
Folkets bön i djupaste förnedring
____________________

måndag 10 september 2018

10 sep - Klag 3

NY NÅD VARJE MORGON

Bibelläsning: Klagovisorna 3
"HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet." (Klag 3:22-23 FB)

Mitt i allt klagande och lidande kan författaren se vem Gud är. Jeremia stannar upp inför Herren och väntar på Honom (vers 25) och i stillhet hoppas på Honom (vers 26).

Herren beskrivs med tre ord: nåd, barmhärtighet och trofasthet. Varje morgon du vaknar upp är Han densamme. Han möter dig med ny nåd och ny barmhärtighet. Det kan du vara säker på därför att Han är trofast
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är trofast - mot mig.
_________________
Innehåll kapitel 3:
Lidande och hopp
________________

söndag 9 september 2018

9 sep - Klag 2

BÖN I TIDER AV NÖD

Bibelläsning: Klagovisorna 2
"Stig upp, ropa högt i natten, när nattväkterna börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft upp dina händer till honom..."  (Klag 2:19 FB)
Detta är en bön under mycket svåra tider. Då vi möter svårigheter händer det något med vårt böneliv. Vi kan reagera med att bli helt lamslagna och inte orka be överhuvudtaget. Men vanligare är det säkert att vårt böneliv intensifieras.

Under normala omständigheter kan vårt böneliv ofta bli ytligt och formellt. Men under svåra tider blir vårt totala behov av Guds hjälp tydligt och till slut är Gud den enda som på något sätt kan hjälpa oss. Vi blir desperata att möta Gud och att få hjälp från Honom.

"Deras hjärtan ropar till Herren. Du dotter Sions mur, låt dina tårar rinna som en bäck både dag och natt. Ge dig ingen ro, unna inte ditt öga någon vila." (vers 18) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Utgjut ditt hjärta inför Herrens ansikte.Lyft dina händer till honom.
___________________
Innehåll kapitel 2:
Jerusalem har fallit.
Herren har övergett sin helgedom (vers 7)
Folket uppmanas att vända sig till Herren i desperat bön (vers 18-19)
___________________

lördag 8 september 2018

8 sep - Klag 1

ÖVERGIVEN

Bibelläsning: Klagovisorna 1
"Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden! Hon har blivit lik en änka." (Klag 1:1 FB)
Klagovisorna består av fem klagosånger över Jerusalems förstöring. Alla som någon gång har känt sig övergivna kan känna igen något av den bottenlösa sorgen över att det gått som det gått.

Ingen kommer längre till högtiderna, prästerna suckar (vers 4)
Alla som en gång ärade henne, föraktar henne (vers 8)
All Jerusalems härlighet är borta. Hela staden ligger utblottad i ruiner. 

Klagosångerna beskriver också orsaken till att det gått så illa "Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud." (Vers 18).
Då Jerusalem vänt Gud ryggen blir sorgen och övergivenheten än större. I sådana stunder behöver vi verkligen uppleva Guds närvaro.

Detta gäller även för oss i vår tid. Vi behöver verkligen odla vår relation till Herren. Både i goda och i onda tider. För de flesta människor kommer det dagar då det enda hoppet i tillvaron är Gud. Har vi då vänt honom ryggen, då är vi verkligen övergivna. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur stämmer den här bilden på oss kristna idag?
__________________
Innehåll kapitel 1:
Jerusalems sorg och ödeläggelse
__________________

fredag 7 september 2018

7 sep - Jer 52

LÄGG AV FÅNGDRÄKTEN

Bibelläsning: Jeremia 52
"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel, visst för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde."  (Jer 52:33-34 FB)
Det avslutande kapitlet i Jeremia berättar om hur Templet förstörs, många av de ledande i Jerusalem blir dödade och många tusen blir bortförda i fångenskap till Babel.

Men de allra sista verserna i kapitlet talar om hur kung Jojakin blir benådad och välkomnas till kungens bord.

Detsamma gäller oss i dag. vi har blivit benådade genom Jesu död på korset. vi är frälsta av bara nåd (Ef 2:8). Vi får lägga av fångdräkten! Ibland kan det se ut som om vi kristna inte har förstått att vi är friköpta utan fortsätter att leva som om vi vore i fångenskap.

Vi är dessutom inbjudna att dela måltidsgemenskap med Herren (Upp 3:20). Dessutom får vi ett underhåll för varje dag. Vi får kraft att möta dagens uppgifter, vi får frid att leva i harmoni med Gud oss själva och andra, vi får kraft att göra det Herren ber oss att göra. Normalt får vi del av allt detta då vi tar emot Guds ord för varje dag. Han ger oss varje dag vårt "dagliga bröd" av vägledning, tröst och uppmuntran.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lägg av fångdräkten, var välkommen till kungens bord och ta emot ditt dagliga underhåll. 
__________________
Innehåll kapitel 52:
Tillbakablick över Jerusalems fall, templets förstöring och folkets bortförande (vers 1-30).
Jojakins benådning (vers 31-34)
__________________

torsdag 6 september 2018

6 sep - Jer 51

VÄSSA PILARNA, FATTA SKÖLDARNA!

Bibelläsning: Jeremia 51
"Vässa pilarna, fatta sköldarna!" (Jer 51:11 FB)
I detta kapitel fortsätter profetian mot Babylon. Men i kapitlet möter vi också flera uppmaningar att ta upp kampen mot Babylon. Det handlar om en mobilisering: "Res upp ett banér på jorden, blås i horn" (vers 27) och det handlar om att förbereda sig för strid: "Vässa pilarna" (vers 11).

Dessa uppmaningar gäller även för Guds folk idag. Det är dags att resa upp baneret och att blåsa i horn. Det finns alltför mycket av resignation bland guds folk. Vi är inte kallade att vara ett folk som bara betraktar utvecklingen i samhället. Vi ska vara med och förändra samhället. Vi är kallade att kämpa mot förtryck och lidande i världen. Vi är kallade att rädda människor för Guds rike.

Men då vi går ut i striden räcker det inte med att vässa pilarna. Vi måste även fatta sköldarna. Vi måste be om gudomligt beskydd då vi går ut i striden. Vi måste stå tätt sida vid sida så att vi beskyddar varandra. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Jag är kallad att rädda människor för Guds rike.
____________________
Innehåll kapitel 51:
Fortsättning av domsprofetiorna mot Babylon.
____________________

onsdag 5 september 2018

5 sep - Jer 50

ETT FOLK SOM GÅTT VILSE

Bibelläsning: Jeremia 50
"Under gråt skall de gå och HERREN, sin Gud, skall de söka. De skall fråga efter Sion och vända sig hitåt: "Kom! Låt oss hålla fast vid HERREN i ett evigt förbund, som aldrig skall glömmas."  (Jer 50:4-5 FB)
Mitt i alla domsprofetior framträder ett folk som söker sig till Herren. Med gråt söker de Herren. Med Herren vill de leva i ett evigt förbund.

Profetian beskriver dem som förlorade får (vers 6) som hade blivit ledda fel av herdarna. De irrade omkring och glömde var de hörde hemma.


Idag är det på samma sätt. Många människor som en gång var med har blivit förda vilse i olika riktningar. De irrar omkring utan att finna vila. Gud söker dessa människor idag och vill att de åter ska komma tillbaka till Herren. Därför behöver vi lyssna till uppmaningen också idag: "Förkunna bland hednafolken, ge det till känna, res upp ett banér, kungör, dölj det inte" (vers 2).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Berätta om Jesus, "res upp ett banér, kungör, dölj det inte"
_________________________
Innehåll kapitel 50: 
Dom över Babylonien och löften om Israels befrielse.
_________________________

tisdag 4 september 2018

4 sep - Jer 49

"DAMASKUS HAR TAPPAT MODET"

Bibelläsning: Jeremia 49
"Damaskus har tappat modet och vänt sig om till flykt, skräcken har fått grepp, ångest och vånda lik en barnaföderskas har kommit." (Jer 49:24 FB)
Kapitlet består av ett antal profetior mot olika människor på olika platser: Ammon, Edom, Damaskus, Kedar och Hasor samt Elam. De flesta profetiorna talar om att svåra tider kommer.

Då jag läser kapitlet är det två uttryck som "sticker ut". Det ena är "Damaskus har tappat modet" (vers 24). Det finns mycket av det inom kristenheten idag. Många människor som en gång hade tro och framtidshopp har idag tappat modet. Det finns församlingar som tappat modet. Det finns samfund som tappat modet. Ibland kan det upplevas som om hela kristenheten har tappat modet.

Men Gud vill inte ha det på det sättet. Han vill ingjuta nytt mod hos alla dem som tappat bort modet. Han vill på nytt uppresa en kristenhet, en armé, som blir så besjälad av Guds uppdrag att de vågar släppa modlösheten bakom sig och marschera framåt och vara med och förvandla sitt samhälle. Gud längtar efter en församling som vågar tro på det motto som ofta finns på flaggan utanför en frälsningsarmélokal: "Sverige för Kristus". Den tanken leder vidare till det andra citatet som sticker ut i kapitlet: "Stå upp, säger Herren, och drag ut..." (vers 31)

Gud vill flytta mottot från flaggan rakt in i våra hjärtan! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sverige för Kristus
___________________
Innehåll kapitel 49:
Dom över Ammon (vers 1-6)
Dom över Edom (vers 7-22)
Dom över Damaskus (vers 23-27)
Dom över Kedar och Hasor (vers 28-33)
Dom över Elam (34-39)
____________________

måndag 3 september 2018

3 sep - Jer 48

FASTNA I EN FORM

Bibelläsning: Kapitel 48
"I säkerhet har Moab levt från sin ungdom, han har legat i ro som vin på sin bottensats. Han har inte blivit tömd ur ett kärl i ett annat, inte vandrat bort i fångenskap. Därför har han kvar sin smak, och hans luktsinne har inte förändrats."  (Jer 48:11 FB)
Det finns en risk att vi kristna fastnar i en form. Guds tanke är den motsatta. Hans önskan är att vi ska förvandlas till att bli mer och mer Kristuslika, så att vår personlighet renas och luttras i gemenskapen med Herren. (2 Kor 3:18).

Det liknas i Jeremia vid att vinet töms från kärl till kärl för att bli renare och renare och för att befrias från bottenslammet. Kristna som inte lever i den förändringsprocessen förblir desamma som de alltid har varit.

Men då människor kommer till församlingen för att uppleva en Kristusdoft kanske det enda de möter är människor som har behållit sin smak och som i alltför liten grad kan återspegla den Herre som vi är kallade att återspegla.

Gud vill se människor som längtar efter att bli alltmer Kristuslika. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att inte fastna i en form. Hjälp mig att förvandlas mer och mer till Kristuslikhet. 
__________________
Innehåll kapitel 48:
Dom över Moab
__________________

söndag 2 september 2018

2 sep - Jer 47

DÅ KOM HERRENS ORD

Bibelläsning: Jeremia 47
"Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia"  (Jer 47:1 FB)
I kapitel 47 börjar en lång rad profetior om olika folkgrupper. Jeremia får förmedla olika budskap till de olika mottagarna.

Kapitlet börjar med att Herrens ord kom till Jeremia. Herrens ord kommer också till dig och mig, men många gånger är vi kanske inte mottagliga och missar att ta emot det gudsord som kommer till oss.

Gud talar på många olika sätt. Gud har gett oss sitt ord, Bibeln, där vi dagligen kan höra Guds ord till oss. Jag tror att Gud har något speciellt personligt att säga oss varje dag. Då vi avskiljer tid att ta in Guds ord och läsa ett kapitel varje dag, får vi förvänta att Gud har något personligt att säga oss genom de orden.

Våra livsdagar kan variera, men Gud har något att säga oss i varje livssituation. En uppmuntran, ett löfte, en bön att be, en förmaning, en vägledning. Vi får be "ge oss idag vårt dagliga bröd" och förvänta att Herren ger oss ord att leva av för den dagen.

Jag tror att Gud vill att vi också ska kunna säga: "Då kom Herrens ord till mig". 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad vill Herren säga till mig idag?
__________________
Innehåll kapitel 47:
Profetia om filisteerna
__________________

lördag 1 september 2018

1 sep - Jer 46

VAR INTE FÖRSKRÄCKT

Bibelläsning: Jeremia 46
"Så frukta inte, du min tjänare Jakob, och var inte förskräckt, du Israel, ty se, jag skall rädda dig ur det avlägsna landet..."  (Jer 46:27 FB)
"Frukta inte, du min tjänare Jakob, säger Herren, ty jag är med dig" (vers 28)

Kapitlet är en profetia som handlar om hur illa det kommer att gå för Egyptens folk. Men mitt i alla olyckor finns ett speciellt löfte till Guds folk.

Herren säger frukta inte och var inte förskräckt. 
- Det finns löften om att Guds folk ska bli räddade (vers 27).
- Sedan finns det löften om att Guds folk ska få leva i lugn och ro (vers 27).
- Och framför allt finns löftet att vad som än händer, så kommer Herren att vara med dig! (vers 28)

Så det finns orsak också idag att ta emot uppmaningen: "Frukta inte och var inte förskräckt

Mannakorn att tugga på under dagen:  frukta inte och var inte förskräckt - Herren är med.
___________________
Innehåll kapitel 46:
Profetia om Egypten
___________________