tisdag 11 december 2018

11 dec - Mika 4+5

ATT KÄNNA GUDS TANKAR - Mika 4

Bibelläsning: Mika 4
"Men de känner inte Herrens tankar, de förstår inte hans rådslut" (Mika 4:12 FB)
I det fjärde kapitlet profeterar Mika om den sista tiden. Han beskriver en polarisering mellan ett folk som inte känner Herrens vägar (vers 12) och ett folk som skall vandra i Guds namn för evigt (vers 5).

Om gudsfolket står det att Herren "skall undervisa oss om sina vägar, så vi kan vandra på hans stigar." (vers 2). Gudsfolket ska leva "utan fruktan, ty så  har Herrens Sebaots mun talat" (vers 4).

Det kommer att vara två folk. Ett folk som inte bryr sig om Herrens tankar och som är på väg mot fördärvet (vers 4). Och ett folk som lever utan fruktan för att de hör Herren tala och som är på väg mot härligheten. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ska undervisa mig om sina vägar.
_________________
Innehåll kapitel 4:
Israel ska komma tillbaka till sitt land.
_________________


HAN SKALL VARA VÅR FRID - Mika 5

Bibelläsning: Mika 5
"Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar. Och han skall vara vår frid."  (Mika 5:4-5 FB)

Mika profeterar om den kommande Jesus, hundratals år för Jesu födelse.
Jesus kommer att födas i den obetydliga lilla staden Betlehem (vers 2), och hans ursprung är före tidens början i evigheten (vers 2). Han ska vara en herde för människor över hela jorden, "intill jordens ändar" (vers 4).

Mika talade om det som skulle hända. Om att Jesus skulle bli en herde. Att han skulle ge ro. Att han skulle bli vår frid. Vi lever i en tid då detta har uppfyllts. Jesus har kommit. Vi behöver inte längre säga att Jesus ska bli vår frid. Han är vår frid.

Han ger oss inte bara frid. Han ger oss sig själv. Han är vår frid.  

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är min frid
__________________
Innehåll kapitel 5:
Messias ska komma från Betlehem
Israels befrielse från krig och avguderi
__________________


måndag 10 december 2018

10 dec - Mika 3

"ALLT STÅR VÄL TILL"

Bibelläsning: Mika 3
"Så säger HERREN om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: "Allt står väl till!" (Mika 3:5 FB)

Mika går till rätta med ledarna: hövdingarna, prästerna och profeterna (vers 11). De borde veta vad som är rätt (vers 1).

Anklagelsen mot de ledande är att de avskyr det som rätt och att de gör allt som är rakt krokigt (vers 9).

Även i våra dagar ser vi hur präster och kyrkoledare vänder sig bort från det som är rätt. De förkunnar att allt är väl och förändrar Guds ord så att det som är rakt blir krokigt.

I denna situation står Mika fram och förkunnar, full av styrka:
"Men jag, jag är full av kraft, av HERRENS Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd." (vers 8)

Det är inte populärt att förkunna att folket är på fel väg, men vi behöver dessa profetröster även idag. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fylld av den Helige Ande och passion för det som är rätt.
___________________
Innehåll Kapitel 3:
Förfallet hos Israels ledare och profeter
___________________

söndag 9 december 2018

9 dec - Mika 1+2

Mika
Mikas budskap är slående likt det som profeten Amos förkunnat i Israel några decennier tidigare. I Juda rike frodas egoism, maktmissbruk och våld. Mika ser att det är svåra tider för småbrukarna och hur giriga de stora jordägarna är. Han fördömer de mäktigas orättvisor mot de fattiga och varnar folket för Guds vrede över mycket av vad de gör. Han förklarar att allt Gud kräver av människan är att hon "gör det som är rätt, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med sin Gud". Ändå gör så många inte det.
Mika betonar att även om Guds dom över synden är säker, ska också en säker räddning komma genom den Messias som en dag ska födas i Betlehem. Denne Messias ska vara av Davids släkt och han ska upprätta ett Guds rike på jorden som ska bestå för evigt. 
(från alltombibeln.se) 
"HÖR ALLA FOLK, LYSSNA!"

Bibelläsning: Mika 1
"Hör alla folk, lyssna du jord och allt som är därpå. Herren, HERREN skall vara ett vittne mot er, Herren från sitt heliga tempel." (Mika 1:2 FB)

Mika uttalar varningens ord till Jerusalem. Mika verkade i sydriket, Juda. Nordriket, Israel, hade fallit många år tidigare. Avgudadyrkan i nordriket anger Mika som orsak till dess fall. Nu har även avgudadyrkan och synden nått fram till Juda och Jerusalem (vers 9), och dess fall är nära.

Synd och bortvändhet från Gud har en tendens att sprida sig. Vi kan se det i många västeuropeiska länder. Tidigare var tron på Gud central för de flesta människor. En stor del av befolkningen har avfallit från tron och varningens ord från profeten Mika är lika relevanta i vår tid som på Mikas tid.

Men samtidigt kan vi se tecken i vårt land på ett andligt uppvaknande. Talet om Gud är inte längre bortträngt till offentlighetens bakgårdar. Det finns tecken på att något håller på att vända.

Men vi behöver även idag lyssna på profetrösterna som kallar oss tillbaka till närheten och beroendet av Gud. 

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Lyssna, Herren talar idag"
________________
Innehåll kapitel 1:
Domsord över Juda och Israel
________________


"SLUTA PREDIKA"

Bibelläsning: Mika 2
"Sluta predika", så predikar de. "Om sådant får man inte predika, skall aldrig smädelserna ta slut!" (Mika 2:6 FB)


Mika uttrycker sin frustration över att folket inte vill ta emot budskapet från Gud. Om någon skulle komma och predika falskt och bara stryka dem medhårs, skulle de välkomna den profeten (vers 11). Men sanningen orkar folket inte höra.

Det kanske inte är så stor skillnad mot situationen i dag. Många säger "sluta predika om synd, det gör bara att människor känner sig illa till mods." Men om vi inte predikar om synd kan vi inte heller predika om förlåtelse. För finns det ingen synd är förlåtelsen meningslös.

Men samtidigt som Mika profeterar om det som är fel, bär han fram ett fantastiskt löfte: "En som banar väg drar ut framför dem, de bryter sig igenom och tågar fram, genom porten vandrar de ut. Deras kung tågar framför dem, HERREN går i spetsen för dem." (vers 13) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att förkunna sanningen på rätt sätt, även om det inte alltid är populärt.
_________________
Innehåll kapitel 2:
Domsord över förbrytare och falska profeter
Löfte om en befriare
_________________

lördag 8 december 2018

8 dec - Jona 4

EN NÅDIG OCH BARMHÄRTIG GUD

Bibelläsning: Jona 4
"Och han bad till HERREN och sade: "HERRE, var det inte det jag sade, medan jag ännu var i mitt land! Därför ville jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud" (Jona 4:2 FB)
Genom Jonas tjänst hade 120.000 människor blivit räddade (vers 11). Men Jona var inte nöjd. Han klagar på Gud och säger att han visste att det skulle sluta så här (vers 2).

På ett sätt kan det vara svårt att förstå Jonas reaktion. Han hade ju varit redskapet till väckelse och räddning för många tusen människor. Men det kanske helt enkelt var så att han var totalt andligt utmattad efter den andliga striden om dessa människors liv och han ville bara dö. Det verkar som om Jona upplevde något av detsamma som Elias efter den andliga kampen på berget Karmel.  Elias satte sig under en ginstbuske och ville bara dö (2 Kon 19:4).

Det kan även hända oss. Vi kan bli så utmattade att det kan kännas som om vi aldrig mer vill ge oss in i den andliga striden. Men vi får acceptera att vi blir utmattade. Vi får sätta oss under "ginstbusken" och vänta till krafterna återkommer. Vår kropp och vår själ behöver med jämna mellanrum vila och återhämtning.

Herren känner vår svaghet och han är en nådig och barmhärtig Gud. Han vill använda oss även i framtiden. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: En nådig och barmhärtig Gud
____________________________
Innehåll kapitel 4:
Jonas otålighet och Herrens svar
____________________________

fredag 7 december 2018

7 dec - Jona 2+3

HAN SVARADE MIG!

Bibelläsning: Jona 2
"Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig"  (Jona 2:2)

Jona upplevde dödskamp. Med vatten upp till halsen och omsnärjd av sjögräs ropade Jona till Gud (vers 6). Han upplevde att han var ända nere i graven (vers 7).

Då svarade Gud och räddade honom (vers 11), och Jona stämmer upp en lovsång: "Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren!" - och Jona fick en ny chans, en ny början.

Så kan vi kanske också uppleva livet. Allt blev fel. Mina val har lett mig fel och allt kan kännas förlorat. Då får vi ropa till Herren i vår nöd. 

Det fantastiska med Gud är att det alltid finns en möjlighet till en ny början. I Bibelns första bok läser vi om människans misslyckande i syndafallet. Men Gud hade en plan för upprättelse genom att sända sin son Jesus. I Bibelns sista bok är Guds budskap detsamma "Se, jag gör allting nytt" (Upp 21:5).

Då Jona upplevde att allt var slut, så var det egentligen inte slutet utan en ny och bättre början...

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Se, jag gör allting nytt" (Upp 21:5).
_________________
Innehåll kapitel 2:
Jonas bön i fiskens buk och hans räddning
_________________


ÄNNU EN GÅNG

Bibelläsning: Jona 3:
"HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade:  "Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig." (Jona 3:1-2 FB)

Ännu en gång kallade Herren Jona. Med samma ord som första gången (Jona 1:2). Första gången försökte Jona fly från Gud, vilket nästan ledde till undergång för honom själv och många andra. Men den här gången flydde inte Jona utan han stod upp och begav sig till Nineve (vers 3).

Jonas predikan åstadkom underverk. En hel stad omvänder sig till Gud och ber om förlåtelse. Hans lydnad fick betyda räddningen för tusentals människor.

Gud har inte slutat att tala. Han talar till dig och mig idag. Om vi lyssnar noga kan vi höra hans röst. Han sänder oss att utföra Guds vilja på jorden. Vårt uppdrag kanske inte innebär räddningen för tusentals människor, men det kanske innebär räddningen för en. Och den personen är viktig i Guds ögon.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vart sänder Gud mig idag? 
_______________
Innehåll kapitel 3:
Jona i Nineve
_______________ 

torsdag 6 december 2018

6 dec - Jona 1

Jona
Jonas bok innehåller ingen profetisk förkunnelse utan är helt och hållet en uppbygglig berättelse som handlar om vad som händer en profet som vägrar lyda Gud. Handlingen utspelas på 700-talet f Kr. Profeten Jona ben Amittai får Guds befallning att ge sig av för att förkunna Guds ord i den den assyriska huvudstaden Nineve för att avslöja folkets ondska. I stället seglar han iväg med ett fartyg åt motsatt håll. Men en storm bryter ut, Jona får skulden och sjömännen kastar honom överbord, men en fisk slukar honom och spyr upp honom på land tre dagar senare.
Den här gången lyder Jona och beger sig till Nineve där han framför sitt budskap. Människorna gör bättring och Gud, som skulle ha straffat staden, ändrar sig. Berättelsen slutar med att Jona blir missnöjd över att Gud inte gjorde allvar av sitt hot att straffa folket.
(Från alltombibeln.se)

 

FLYKT FRÅN GUD
 Bibelläsning: Jona 1 
 "Men Joha steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte" (Jona 1:3 FB)
Jona hade fått en kallelse från Gud att resa till Nineve och predika för folket där (vers 2).

Men Jona ville inte lyda och hans olydnad höll på att orsaka katastrof. Inte bara för sig själv, men även för hans reskamrater i båten. Det höll till och med på att orsaka en ännu större katastrof. Om folket i Nineve inte fick höra Guds ord hade det lett till deras undergång.

Vår olydnad till Gud får också konsekvenser.
-För oss själva. Vi förlorar välsignelsen av att leva i Guds vilja.
-För andra. De som Gud sänder oss att betjäna kanske får sitta kvar i sitt mörker och ropa på Gud.

Det är viktigt att både lyssna och lyda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Herren till mig idag? 
_________________
Innehåll kapitel 1:
Jonas kallelse och flykt
_________________

onsdag 5 december 2018

5 dec - Obadja

Obadja
Obadja är den kortaste skriften i Gamla testamentet. Boken skildrar de olyckor som drabbade Jerusalem när staden intogs av babylonierna år 586 f Kr. Obadja förutsäger att edomiterna, Juda rikes gamla fiender i bergstrakterna sydöst om Döda havet, kommer att gå under som straff för att de trots sitt släktskap med Israel lierade sig med Babylonien och inte bara vägrade ge judarna hjälp när landet var i nöd, utan gladde sig och började invadera Juda sedan Jerusalem förstörts.
Den avslutande delen av profetian handlar om Herrens dag då Gud kommer att döma även andra folk och slutar med löftet att "riket skall tillhöra Herren" .
(Från alltombibeln.se)
EN RÄDDAD SKARA

Bibelläsning: Obadja 
"Men på Sion skall finnas en räddad skara, och den skall vara helig"  (Ob 17 FB)
Obadja är Gamla Testamentets kortaste bok och handlar om att Herrens dag är nära (vers 15) och att det på denna domens dag skall finnas en räddad skara (vers 17).

Även om profetian riktas mot en historisk situation där och då, talar den också in i framtiden om den yttersta tiden då Jesus ska komma tillbaka. Det kommer att bli en domens dag och det kommer att finnas en räddad skara, en helig skara.

Det är så Jesus vill se församlingen då han kommer tillbaka: "Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynka eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara" (Ef 5 27 FB).

"Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,  medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta." (2 Petr 3:10-12 FB)
==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." (1 Joh 3:3 FB) 
_________________
Innehåll Obadja:
Domsord över Edom (vers 1-14)
Herrens dag (vers 15-21)
_________________