onsdag 31 januari 2018

31 jan - Neh 8 och 9

VÅR STYRKA : GLÄDJE I HERREN

Bibelläsning: Nehemja 8
"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10)
Muren runt Jerusalem var färdigbyggd. Allt folket samlades och man bad Esra hämta Guds ord (vers 1). Folket visar en enorm respekt för Guds ord. Man hade byggt en speciell plattform där Esra skulle stå och läsa från Guds ord (vers 4).
Då han öppnade boken reste sig hela församlingen förväntansfullt (5), och då folket hörde Guds ord grät de allesammans (vers 9).


Esra läste inte bara från Guds ord, han utlade också texten så att folket förstod vad som lästes (vers 8).


Vi vet inte exakt vad han läste. Vi vet inte mycket om budskapet, men vi vet att han sa detta:
"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10).
Gud vill fortfarande att vi ska vara glada och visa vår glädje. Man kan ha motargument mot vad vi säger eller vad vi predikar, men det är svårt att ha motargument mot vår glädje. Och vi har orsak att vara glada. Herren har frälst oss och fört oss ut ur mörkrets välde och fört oss in i ljuset och glädjen hos Jesus.
"Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje ska vara fullkomlig" (Joh 15:11 FB) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Glädje i Herren är min starkhet.
______________

Innehåll kapitel 8:
Esra föreläser och utlägger Guds ord (vers 1-12)
Lövhyddohögtiden (vers 13-18)
_____________



SYNDABEKÄNNELSE OCH FÖRLÅTELSE

Bibelläsning: Nehemja 9
"De reste sig upp från sin plats och man läste ur HERRENS, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen. Under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad HERREN, sin Gud." (Neh 9: 3 FB)
Jerusalems mur var färdigbyggd. Folket var samlat till gudstjänst. Gudstjänsten innehöll bland annat bibelläsning och syndabekännelse.


Då folket nu hade fått komma tillbaka till Jerusalem efter den babylonska fångenskapen, var man ivrig att inte på nytt hamna i den situationen att man övergav Herrens väg och på nytt blev ett underkuvat folk.

En stor del av kapitlet beskriver Guds trofasthet genom Israels historia. Och då man tänker tillbaka konstaterar man att fastän Gud i allt varit trofast, så har folket ändå vänt sig bort från Herren och hamnat i svårigheter.

Många människor tycker inte om att man talar om synd och skuld i dag därför att det gör människor ledsna och nedstämda. Den goda nyheten är att du kan bli av med sin skuld och få din synd förlåten:
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får ta emot förlåtelse och rening varje dag.
________________
Innehåll kapitel 9:
Folket bekänner sina synder och ser tillbaka på Guds trofasthet genom historien. (vers 1-37)

Folket förnyar förbundet med Herren (vers 38)
________________

tisdag 30 januari 2018

30 jan - Neh 7

FRUKTA GUD

Bibelläsning: Nehemja 7
"Till befälhavare över Jerusalem satte jag min bror Hanani och även Hananja, befälhavaren i borgen, ty denne var en pålitlig man och fruktade Gud mer än de flesta" (Neh 7:2)

Jerusalems murar var nu färdigbyggda. Nu gällde det att behålla det man åstadkommit. Nehemja behövde män som han kunde lita på som kunde ansvara för försvaret av muren. Hananja, var en av dem som fick det ansvaret.

Hans kvalifikationer för uppdraget var:
1/ ...att han var pålitlig
2/ ...att han fruktade Gud mer än de flesta

Sådana människor behövs även idag.

Vi behöver människor som vi kan lita på. Och de människor som verkligen kan uträtta något i Guds rike, är de människor som fruktar Gud, de som har en levande relation till Herren. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill att mitt liv ska vara präglat av trofasthet och gudsfruktan.
_____________________
Innehåll kapitel 7
Muren är färdig.
Organisation av försvaret av muren i framtiden.
Lista på alla dem som hade kommit tillbaka till Jerusalem från fångenskapen i Babel.
_____________________

måndag 29 januari 2018

29 jan - Neh 6

STYRK MINA HÄNDER

Bibelläsning: Nehemja 6
"När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att detta arbete var vår Guds verk"  (Neh 6:16 FB)
På nytt läggs det planer på att stoppa byggandet av Jerusalems murar. Dels genom att försöka få folket att tappa modet och dels genom att helt enkelt döda Nehemja.

Men Nehemja söker styrka hos Herren och ber att Herren ska styrka hans händer (vers 9).

Till slut står muren färdig! Men muren tas inte som ett tecken på Nehemjas skicklighet utan som en demonstration av Guds kraft. Då fienderna såg det kände de sig helt vanmäktiga (vers 16).

Vi har ibland så lätt att tro att allt beror på oss. Och då det går bra tar vi gärna åt oss äran. Men då Herren griper in och utför sitt verk får vi bara stå där med förundran, tillsammans med motståndarna! "De förstod att detta arbete var vår Guds verk".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre styrk mina händer och hjälp mig att utföra ditt verk och inte mitt eget.
________________
Innehåll Kapitel 6:
Nehemja möter motstånd. Motståndarna försöker skrämma Nehemja med sin ord och falska profeter.  (vers 1-14)
Arbetet att uppbygga Jerusalems murar fullbordas. (Vers 7-19)
________________

söndag 28 januari 2018

28 jan - Neh 5

OSÄMJA

Bibelläsning - Nehemja 5
 "Men männen och deras hustrur började klaga högt över sina judiska bröder" (Neh 5:1 FB)
Det förra kapitlet handlade om hot utifrån då det omgivande samhället försökte stoppa byggandet av muren. Detta kapitel handlar om hotet inifrån. Då de egna inte kan hålla sams.

En grupp känner sig förfördelad och en grupp förtrycker den andra gruppen.

Guds folk kan stå emot mycket motstånd från de omgivande samhället. Men om Guds folk lider av inbördes osämja blir de ett lätt byte för de yttre motståndarna.

Jesus säger att det som slutligen kommer att övertyga världen om att Jesus var sänd av Gud är att de kristna kan stå samman som ett. (Joh 17:23) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill medverka till att göra Jesus trovärdig genom att vara ett med mina syskon. 
___________________
Innehåll kapitel 5:
De rika judarna efterskänker skulderna till de fattiga judarna.
Nehemjas egna uppoffringar för byggnadsarbetet
___________________

lördag 27 januari 2018

27 jan - Neh 4

MOTSTÅND

Bibelläsning: Nehemja 4
"De som byggde på muren och de som lastade på och bar bördor gjorde sitt arbete med ena handen och i den andra höll de vapnet" (Neh 4:17 FB)
De som vände hem från fångenskapen i Babylon hade satt igång med att bygga upp Jerusalems murar. Men efterhand mötte de motstånd. De blev hånade (vers 1) och motståndarna gjorde planer på att döda dem (vers 11). Motståndarna sa "Skall de kunna ge liv åt stenarna i grushögarna där de ligger förbrända?" (vers 2). Det är kanske på det sättet många ser på Guds församling idag.

Vad skulle judarna göra? Skulle de fortsätta att bygga eller förbereda sig för att försvara sig?

De gjorde båda sakerna! Med ena handen utförde de arbetet och med den andra höll de vapnet, vilket i de flesta fall var ett svärd. I Nya Testamentet betecknas Guds ord med ett svärd.

Då vi bygger Guds rike här på jorden kommer vi också att möta motstånd. Vi måste ha fokus inställt på två områden: arbetet som måste göras (den ena handen) och förbindelsen med och beroendet av Gud och Guds ord (den andra handen). 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kan ge liv åt stenarna i grushögarna där de ligger. "Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus..." (1 Pet 2:5)
__________________
Innehåll kapitel 4:
Judarna får möta hån och motstånd då de bygger Jerusalems mur.
Nehemja ger folket nytt mod. Han säger "Var inte rädda för dem...", och han organiserar försvaret av byggnadsarbetena.
__________________

fredag 26 januari 2018

26 jan - Neh 3

SIDA VID SIDA

Bibelläsning: Nehemja 3
"Vid sidan av dem arbetade..." (Neh 3:9 FB)
Nehemja 3 är en översikt över dem som arbetade med att bygga upp Jerusalems murar. Kapitlet går runt hela muren och beskriver vem som arbetar var.

Arton gånger i kapitlet kommer samma budskap tillbaka, uttryckt i olika former: "Vid sidan av...", "Efter dem kom...", Bredvid dem..."

Det fick inte finnas några luckor. Det hjälper inte om muren är stark på ett ställe om den ligger öppen för fienderna ett annat ställe. Vi behöver varandra. Vi får stå "Vid sidan" av varandra.

Det hjälper inte om det finns en stark "superkristen". Kristi kropp består inte av en enda lem, utan av många och vi behöver varandra.

Varje del är viktig. Det är bara du som kan bygga på "ditt" frontavsnitt. Om inte "Din" del är hel riskerar hela kroppen att skadas. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att identifiera och ta ansvar för min del av "muren". Hjälp mig att stöta, och ta emot stöd av mina närmaste "med-lemmar" i Kristi kropp.
_______________
Innehåll kapitel 3:
Uppräkning av alla dem som var med att bygga upp Jerusalems murar på nytt.
_______________

torsdag 25 januari 2018

25 jan - Neh 2

HA NÄRA TILL BÖNEN

Bibleläsning: Nehemja 2
"Då bad jag till himmelens Gud, och svarade kungen" (Neh 2:4-5 FB)
Nehemja hade varit i bön inför Herren under flera dagar. Han hade gråtit och påmint Gud om Guds löften.

Nu står han inför kungen och serverar vin. Kungen ser att Nehemja är bedrövad och frågar vad det är som plågar Nehemja. (vers 4). Nehemja berättar om sin sorg över att Jerusalems murar är nedrivna. Kungen frågar då vad Nehemja önskar. Där, mitt i samtalet, innan han svarar, ber han till himmelens Gud för att kunna svara på rätt sätt.

Det är viktigt att kristna avskiljer tid för att vara tillsammans med Herren i bön. Men det är lika viktigt att inte lämna gemenskapen med Gud då vi lämnar vår bönestund. Nehemja hade nära till bönen mitt under arbetet under dagen och kunde be Gud om vägledning.

Ha nära till bönen i vardagssituationerna och samtalen med andra människor. För, Herren är alltid nära dig. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ha nära till bönen 
_____________
Innehåll kapitel 2:
Nehemja får kungens tillåtelse att återvända till Jerusalem för att bygga upp stadens murar.
_____________

onsdag 24 januari 2018

24 jan - Neh 1

OMVÄNDELSE

Bibelläsning: Nehemja 1
"..om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag..." (Neh 1:9 FB)

Nehemja ber och gråter inför Herren under fångenskapen i Babylon. Nehemja påminner Herren om vad Herren tidigare lovat (vers 8).

Många profetior i Bibeln är ovillkorliga. De talar om vad som kommer att hända oavsett vad vi gör. Men här möter vi en villkorlig profetia: om ni gör det, så kommer Herren att göra det.

Folket omvände sig till Herren, och Herren lät folket komma tillbaka till Jerusalem.

Vad skulle inte kunna ske idag om Guds folk omvände sig av hela sitt hjärta och höll fast vid Guds ord? Vad skulle inte Herren kunna göra då?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Vad skulle inte kunna ske idag om Guds folk omvände sig av hela sitt hjärta och höll fast vid Guds ord?
________________
Innehåll kapitel 1:
Nehemja får höra att de som lämnats kvar i Jerusalem under den babylonska fångenskapen led stor nöd.
Nehemja ber och gråter inför Herren och påminner Herren om de löften han givit.
_______________
 

tisdag 23 januari 2018

23 jan - Esra 10

OMSTART

Bibelläsning: Esra 10
"Men bekänn nu inför Herren, era fäders Gud, och gör hans vilja" (Esra 10:11 FB)

Esra ligger gråtande inför Herren och ber och bekänner (vers 1). Folket hade varit otrogna mot Gud (vers 2). De inser det, bekänner det och vill börja på nytt med att göra hans vilja (vers 11).

Vi behöver också utvärdera våra liv inför Herren. Många gånger finner vi att vi inte levt som vi borde. Men det finns alltid möjlighet för en ny start. Vi får göra som folket i Esra 10:
-bekänna
-be om förlåtelse och ta emot förlåtelse
-starta på nytt med viljeinriktningen att göra Guds vilja.

Det finns alltid en möjlighet till en omstart då allt inte har blivit som jag hade hoppats. Jeremia skriver om krukmakaren "Och kärlet som han höll på att göra misslyckades i hans hand. Då började han om...." (Jer 18:4)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Tack att det finns en omstart. Jag får börja om här och nu.
___________________
Innehåll kapitel 10:
Esra, tillsammans med folket, bekänner sin synd och sluter en ny pakt med Gud.
Uppräkning av de män som tagit främmande hustrur.
___________________

måndag 22 januari 2018

22 jan - Esra 9

"VI HAR JU ÖVERGETT DINA BUD"

Bibelläsning: Esra 9
"Vad skall vi nu säga, vår Gud, om allt detta? Vi har ju övergett dina bud" (Esra 9: 10 FB)
Esra blev förskräckt då han förstod att folket hade blandat sig med de kringliggande folken (vers 2). Esra kommer inför Herren och bekänner att folket har övergett Guds ord (vers 10).

Kyrkan av idag har en tendens att blanda in främmande läror och uttryckssätt i kyrkans liv. Man ser ofta kyrkor annonsera om meditationsformer med utgångspunkt i österns religioner. Det verkar som om det inte vore nog att tillbe Gud, utan man måste dessutom blanda in andra former för religion för att kompensera bristerna i den den kristna tron.

Kyrkan av idag har på många sätt övergett tron på Guds ord och väljer ofta att gå helt andra vägar än dem som Herren givit oss i sitt ord.

Esra blev förskräckt och skämdes inför Gud då han såg folkets avfall. Hur reagerar du på vår tids avfall? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur reagerar jag på kyrkans (=vårt) avfall från Guds ord idag? 
_____________
Innehåll kapitel 9:
Då Esra förstod att många av judarna hade avfallit från Guds ord, samlade sig de som fruktade Israels Guds ord.
Esra faller på knä och sträcker ut sina händer till Herren och ber för sig själv och för folket.
_____________

söndag 21 januari 2018

21 jan - Esra 8


LITA PÅ HERREN

Bibelläsning: Esra 8
"...jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen: "Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, så att det går dem väl." (Esra 8:22 FB)
Esra skulle få återvända till Jerusalem efter lång tid i den babylonska fångenskapen. Han hade med sig mycket rikedomar till templet som skulle byggas upp igen. Men han skämdes för att be om soldater till beskydd eftersom han tidigare uttalat sig så starkt om Herrens beskydd.

Esra valde till slut att sätta sin lit till Herren och resa utan eskort. Han fastade och bad om en säker resa. Hur gick det? Jo, Guds hand var över dem och Herren räddade dem från fiender och bakhåll på vägen (vers 31). Vem vet, det hade kanske slutat mycket sämre om han haft soldater med sig.

Många gånger har vi så lätt att sätta vår tillit till det världsliga och det materiella i stället för att lita på Herrens beskydd och ledning.

Men vi har löftet att om vi först söker Guds rike och hans rättfärdighet ska vi få allt annat i tillägg (Matt 6:33). 


==> Mannakorn att tugga på under vägen: Om jag söker Guds rike och hans rättfärdighet först ska jag få allt annat i tillägg.
____________________
Innehåll kapitel 8:
Förteckning över de huvudmän som följde med Esra till Jerusalem.

Gud beskyddade dem på resan och de kom välbehållna fram till Jerusalem.  
____________________

lördag 20 januari 2018

20 jan - Esra 7

LEVA EFTER GUDS ORD

Bibelläsning: Esra 7
”Allt vad himmelens Gud befaller skall noggrant göras”   (Esra 7:23 FB)
I det sjunde kapitlet återvänder Esra själv till Jerusalem från Persien. Esras uppdrag från konungen var att undersöka om förhållandena i Jerusalem var enligt Guds lag (vers 14). Esra fick också befallningen att allt som Gud befallt skulle utföras (vers 23).

Hur är det i dag?
-Är förhållandena i Guds hus enligt Guds lag?
-Gör vi allt som Herren befallt?

Vad innebär Guds lag för oss i dag?
Ja, det första största och viktigaste budet är att du ska älska Herren av ”hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd” (Matt 22:37), och därefter att ”du skall älska din nästa som dig själv” (Matt 22:39).

Kapitel 7 i Esra bok talar även om orsaken till att just Esra var lämplig för detta uppdrag: ”Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och att leva efter den” (vers 10)

Vi behöver även idag människor som vänt sitt hjärta till Guds lag och som vill leva efter den. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill vara en människa som vänt mitt hjärta till att studera Guds ord och leva efter det.
________________
Innehåll kapitel 7:
Under den persiske kungen Artasasta återvänder en ny våg av judar till Jerusalem under Esras ledning.
Esra får stora befogenheter och resurser till sitt förfogande och han får med sig en skrivelse från kungen om ekonomisk hjälp och skattefrihet för sig själv och alla som var inbegripna i tempelbygget.
________________

fredag 19 januari 2018

19 jan - Esra 6

"EN PLATS FÖR OFFER"

Bibelläsning: Esra 6
”Huset skall byggas upp och vara en plats där man bär fram offer
”  (Esra 6:3 FB)


Då man i Babel efterforskade vad som var bestämt om Jerusalem fann man en bokrulle med befallning om att Guds hus skulle byggas upp igen. Det står till och med skrivet vad det skulle användas till. Det skulle vara en plats där man skulle bära fram offer.


Templet i Jerusalem var den plats där Gud hade sin boning. I Nya Testamentet är det vi kristna som är Guds boning i världen. "Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?" (1 Kor 3:16)


Den gammaltestamentliga offerkulten är för länge sedan avskaffad, men Nya Testamentet talar om vårt offer på ett nytt sätt.

-Vår lovsång är ett offer till Gud. Hebreerbrevet talar om att frambära lovets offer från våra läppar. (Hebr 13:15)
-Att ge oss själva till Gud som ett offer.
Romarbrevet definierar gudstjänst som att bära fram sig själv som ett offer till Gud. (Rom 12:1).

 

Befallningen att bygga Guds hus står fortfarande kvar. Låt oss fylla Guds hus med lovsång till Gud. Men låt oss framförallt överlåta oss själva som ett offer till Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vet jag att jag är Guds tempel och att Gud själv bor i mig? Är mitt liv en lovsång till Gud? Är mitt liv överlåtet till Gud?
_______________
Innehåll kapitel 6:

Vers 1-12
Kung Darajeves lät efterforska i skrifterna och fann att kung Koresh hade gett befallning om att templet i Jerusalem skulle byggas upp igen.

Vers 13-22
Templet invigs och man påskhögtiden firas i templet.

______________

torsdag 18 januari 2018

18 jan - Esra 5

EN VÄG VIDARE

Bibelläsning: Esra 5
 "Guds öga vakade över judarnas äldste, så att man inte kunde lägga något hinder i vägen för dem" (Esra 5:5 FB)
Kapitel 4 avslutas med att arbetet på Guds hus fick upphöra på grund av motståndet.
Kapitel 5 börjar med ett profetiskt budskap (vers 1) som gav folket nytt mod att börja bygga igen (vers 2).

De yttre förhållandena hade inte förändrats. Motståndet fanns fortfarande kvar. Man ifrågasatte arbetet på Guds hus (vers 3).

Men folket fortsatte att bygga Guds hus efter att tagit emot Guds direktiv och Gud vakade över arbetet så alla planer att hindra arbetet grusades.

Gud kan öppna en väg även om det kan se omöjligt ut. Gud öppnar vägen, men vi måste gå den. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud öppnar vägen, men vi måste gå den.
_________________
Innehåll kapitel 5:
- Serubbabel började på nytt bygga på templet och Guds profeter hjälpte honom (vers 2).
- Sändebud kommer från den Babylon och och frågar vem som gett dem tillstånd att bygga tem,plet (vers 3).
- Serubbabel talade om att det var kungen i Babylon, Koresh, som gett dem detta uppdrag och att de också fått ta med sig de guldföremål som hade förts bort till Babylon. Sändebuden sände då brev till kungen i Babylon och frågade om detta var riktigt och hur de skulle agera vidare (vers 7-17)
_________________

onsdag 17 januari 2018

17 jan - Esra 4

0
MOTSTÅND

Bibelläsning: Esra 4
"Men folket i landet gjorde judarna modfällda så att de avskräcktes från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet." (Esra 4:4-5 FB)
Då folket började återuppbygga Herrens tempel möttes de av motstånd på många olika fronter.
Motståndarna gjorde allt för att göra de hemvändande judarna modfällda.(vers 4)
De hyrde män för att göra judarnas planer om intet.(vers 5)
De skrev flera brev till härskaren i Persien med anklagelser mot judarna. (vers 6+)
Till slut upphörde arbetet på Guds hus (vers 24). I varje fall tillfälligt....

På samma sätt kan många kristna uppleva motstånd då de rör sig framåt i den andliga världen. Då de börjar att på nytt uppbygga Guds rike på jorden.

Motståndet kan komma i form av förtal eller öppet motstånd.
 
Då kan det vara viktigt att komma ihåg att motståndet är en naturlig del i den andliga kampen. Inga segrar vinns utan kamp. Motståndet kan till och med många gånger vara en bekräftelse på att man är på rätt väg. Det kan till och med vara så att bristen på motstånd kan vara ett tecken på att vi anpassat oss till den omgivande världens värderingar.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Motgångar gör oss beroende av Guds kraft.
__________________
Innehåll kapitel 4:
Vers 1-5
Motståndarna ber att få vara med att bygga templet, men Serrubbabel och huvudmännen  svarar att de ska bygga templet själva.
Vers 6-24
Motståndet ökar och leder fram till att tempelbygget stoppas.
__________________

tisdag 16 januari 2018

16 jan - Esra 3

SITTA FAST I DET SOM VARIT

Bibelläsning: Esra 3
"Hela folket jublade högt och prisade HERREN för att grunden till HERRENS hus var lagd. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda, glada jubelropet och folkets högljudda gråt, ty folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring." (Esra 3:11-13 FB)
Det var väckelse bland Guds folk. Det man bett om i så många år var äntligen verklighet. Efter många år i fångenskap fick man nu återvända till Jerusalem. Det var en stor festdag då grunden till det nya templet lades.

Men det fanns några som inte kunde glädja sig. Det var de som varit med om den förra väckelsen och sett det gamla templet.

Gud gör alltid nya saker. Gud gör inga repriser på det som en gång varit. Varje väckelse, sänd av Gud, kommer att mötas av negativa reaktioner av dem som tycker att Gud skulle ha gjort på ett annat sätt.

I Esra bok var det många som inte kunde vara med i glädjen och lovsången. De grät. De satt fast i det som en gång varit. De missade hela festen och glädjen över vad Gud gjorde den dagen. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att vara formbar i din hand idag och inte fastna i minnet på det du gjorde förr.
_________________
Innehåll Esra 3:
Vers 1-7
Offrandet börjar på nytt
Vers 8-13
Grunden till det nya templet läggs
__________________

måndag 15 januari 2018

15 jan - Esra 2

VÄNDA TILLBAKA
Bibelläsning: Esra 2
 "Dessa var de män......som vände tillbaka" (Esra 2:1 FB)
Det andra kapitlet i Esra är en lång uppräkning av namnen på alla dem som vände tillbaka till Jerusalem från fångenskapen i Babylon för att bygga upp Herrens tempel.

Att återvända är viktigt i det kristna livet. Många kristna bär med sig starka upplevelser av ett gudsmöte, en överlåtelse till Herren eller en tid då allt i vårt liv byggde på vår relation till Gud.

Sedan går tiden och andra intressen tränger sig på och man kan finna sig själv utan glöden som en gång fanns där. Man kan plötsligt inse att gudsberoendet har avtagit och ersatts av självtillit.

Då kan det vara dags att återvända till korset och den djupa relationen till Herren. Att be Herren om förlåtelse och be honom på nytt fylla oss med sin kraft, glädje och frid. Att på nytt tala om att det är Herren vi vill tjäna och älska av hela vårt hjärta och förstånd. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får komma tillbaka till dig och på nytt söka dig av hela mitt hjärta och av hela min själ och av hela mitt förstånd.
________________
Innehåll kapitel 2
Den första vågen av hemvändande judar bestod av 49.697 personer.
Då de kom till Jerusalem gav de frivilliga gåvor till uppbyggandet av templet och bosatte sig i sina städer i Israel.
________________

söndag 14 januari 2018

14 jan - Esra 1

BYGGA UPP HERRENS HUS

Bibelläsning: Esra 1
"...alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig beredda att bygga upp Herrens hus..."  (Esra 1:5 FB)

Esras bok börjar på samma sätt som Andra Krönikeboken slutar. Kung Koresh proklamerar att Gud har befallt honom att bygga upp Herrens hus i Jerusalem.

Efter många år i den babylonska fångenskapen kom äntligen budskapet att det nu var dags att återvända till Jerusalem och bygga upp templet igen.

Alla hade möjlighet att återvända men alla gjorde inte det. De som återvände var "De vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig beredda" (vers 5)

Den kristna församlingen i Sverige har under många år varit på defensiven. Antalet medlemmar har minskat och många röster har höjts för att man inte bör ge utrymme för kristen tro i politiken och i det offentliga rummet.

Men Gud vill idag påverka många sinnen för att på nytt bygga upp "Herrens hus" i Sverige.

-På vilket sätt påverkar Guds Ande dig att bygga?
-Vilken insats inspirerar Gud dig att göra i Guds församling?

Gud vill på nytt bygga upp sin församling och han vill att du ska vara med. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilken insats inspirerar Gud mig att göra i Guds församling?
_________________
Innehåll kapitel 1:
Kungen i Persien öppnar möjlighet för de judar som vill återvända till Jerusalem och återuppbygga templet.
De vilkas sinne Gud hade påverkat gör sig beredda.
De får med sig allt silver och guld som blev bortrövat vid Jerusalems förstöring.
_________________

lördag 13 januari 2018

13 jan - 2 Krön 36

HERRENS ORD GÅR I UPPFYLLELSE

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 36
 "Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev slavar åt honom och hans söner till dess att perserna kom till makten. HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått." (2 Krön 36:21-22 FB)

 Det sista kapitlet i 2 Krönikeboken berättar om Judas och Jerusalems fall och bortförande av folket till den babylonska fångenskapen.

De sista kungarna i Juda var Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia. Joahas regerade bara i tre månader och om de övriga tre kan vi läsa att de alla gjorde det som var ont i Herrens ögon.

Gud sände gång på gång budbärare för att varna folket, men de gjorde narr av Guds sändebud och föraktade hans ord.

Det slutar med att kaldeernas kung intar Jerusalem dödar de flesta invånarna, river ned templet och Jerusalems murar. 

De judar som hade överlevt fördes bort i fångenskap till Babel och blev slavar.

Men profeten Jeremia hade profeterat att fångenskapen skulle vara i sjuttio år. Och det otroliga händer. Koresh, kungen i Persien tar emot en befallning från Herren att bygga upp templet i Jerusalem. Andra Krönikeboken slutar med orden från Koresh: "Den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom".
Även om det såg ut att vara omöjligt uppfylldes Herrens ord genom Jeremia. Du kan alltid lita på det Herren har sagt och Han står ständigt fast vid sina löften. Ta Gud på ordet! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ta Gud på orden!
________________
Innehåll kapitel 36
De sista kungarna i Juda, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia.
Jerusalems fall och fångenskapen i Babylon.
Jeremias profetia går i uppfyllelse och folket får vända tillbaka och bygga upp templet.
______________

fredag 12 januari 2018

12 jan - 2 Krön 35

ORDNING OCH REDA I GUDS HUS

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 35
Prästerna, Arons söner, var upptagna ända till natten med att offra brännoffret och fettstyckena. Därför måste leviterna laga till både åt sig själva och åt prästerna, Arons söner. Sångarna, Asafs ättlingar, stod på sin plats, som David, Asaf, Heman och kungens siare Jedutun hade befallt, och dörrvaktarna stod var och en vid sin port. De behövde inte gå ifrån sin tjänstgöring, ty deras bröder, leviterna, lagade till åt dem. Så blev den dagen allt ordnat för HERRENS tjänst" (2 Krön 35:14-16 FB)

Josia återinrättade tempeltjänsten. Man firade påskhögtid och en sådan påskhögtid hade inte firats i Jerusalem sedan profeten Samuels tid (vers 18).

Var och en hade sin speciella uppgift: prästerna, dörrvaktarna och sångarna.

Dessutom skickade Josia ut helgade människor i hela Israel för att undervisa (vers 3).

Vi är även idag i stort behov av helgade människor i Sverige som undervisar folket i Guds ord.

Kanske du är en av dem? Idag finns stora möjligheter att finnas med och förkunna Guds ord. I samtal med människor, i gudstjänster och på internet. Möjligheterna har aldrig varit större än idag att kommunicera ut budskapet. Men vi måste ha människor som tar tillfället.

Vi har budskapet som kan förvandla och upprätta människor genom frälsningen och förlåtelsen genom Jesus. Men en växande del av människorna i vårt land har inte mötts av budskapet på ett sätt som de kan ta emot det på. Vad kan jag göra för att nå fram till människor som inte fått höra om Jesus förvandlande kraft?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad kan jag göra för att nå fram till människor som inte fått höra om Jesus förvandlande kraft?
_________________
Innehåll kapitel 35:
Vers 1-19

Josia insätter människor för att förbereda och genomföra påskhögtiden i Jerusalem.
Vers 20-27
Josia dör i ett slag i Megiddo och sörjs av folket.
__________________

torsdag 11 januari 2018

11 jan - 2 Krön 34

GUDS ORD ÅTERUPPTÄCKT

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 34
"När de tog ut pengarna som hade flutit in till HERRENS hus, fann prästen Hilkia HERRENS lagbok, som hade blivit given genom Mose. 15 Då sade Hilkia till skrivaren Safan: "Jag har funnit lagboken i HERRENS hus." (2 Krön 34:14-15 FB)

Josia blir kung i Juda och han gör det som är rätt i Guds ögon (vers 2). Han rensar bort avgudarna och och restaurerar Templet.

Då de arbetade med renoveringen av Templet fann de Herrens lagbok som hade varit bortglömd i många år. Skrivaren Safan läste högt ur lagboken för kung Josia, och kungen blev förtvivlad. Han såg att man hade inte på många år levt efter Guds ord (vers 19). Han utbrister: "Herrens vrede är stor... därför att våra fäder inte har hållit HERRENS ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok."(vers 21)

Kung Josia bad om förlåtelse för sitt folk och Herren svarade: "Eftersom ditt hjärta veknade och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord... har jag också hört dig, säger HERREN." (vers 27)

Josia ingår sedan ett förbund med Herren att de skulle hålla fast vid hans bud och följa hans vittnesbörd av hela sitt hjärta och av hela sin kraft (vers 31).

Det finns en Bibel i de flesta svenska hem idag. De flesta kanske är olästa och bortglömda. Står det en bortglömd Bibel i din bokhylla? Är det inte på tiden att du återupptäcker Guds ord och börjar läsa det?

Kanske måste du göra som Josia och be om förlåtelse för att du tagit så lätt på hans ord. Kanske ska du också gå in i ett förbund med Herren där du förbinder dig att hålla dig till hans ord av hela ditt hjärta.

Många kristna och många kyrkor i vårt land har medvetet gått emot Guds ord på flera punkter och anpassat sig till de värderingar som är politiskt korrekta idag.

Josias beslut att återupptäcka och återvända till Guds ord ledde till väckelse bland folket. Finns det någon i dag som vill stå upp och hjälpa folket att återupptäcka Bibelns sanningar?

Där finns löften om frälsning, förlåtelse, kraft genom den Helige Ande och befrielse. Löftena och kraften i Guds ord måste återupptäckas i varje generation så att kristendomen inte reduceras till en vacker kraftlös tradition. Vill du vara med och återupptäcka Guds ord?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Hur kan jag medverka till att Guds ord blir återupptäckt i min generation?
______________________
Innehåll kapitel 34:
Josia blir kung och gör det som är rätt i Herrens ögon.
Han river ned avgudaaltaren och börjar restaurera Guds tempel.
Under restaureringen upptäcker man Herrens lagbok och ser hur långt från Guds ord man har hamnat.
Josia ber Gud om förlåtelse och Gud låter folket på nytt ingå förbund med Herren.
_______________________

onsdag 10 januari 2018

10 jan - 2 Krön 33

GE AKT PÅ GUDS ORD

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 33
"Herren talade till Manasse och hans folk, med de gav inte akt på hans ord" (2 Krön 33:10 FB)

Manasse gjorde det som var ont i Herrens ögon (vers 2). Gud talade till honom, han hörde vad Gud sa men gav inte akt på hans ord.

Hur är det i ditt böneliv? Hör du vad Gud säger? Eller överöser du Gud med dina egna ord och avslutar med att säga "amen" innan du lyssnar in vad Han vill säga till dig? Gud talade till Manasse även om han inte var "Guds bästa barn".

Och om du hör vad Herrens säger, ger du akt på hans ord så att du lyder dem?

Gud har något han vill säga till dig. Det är bara då du ger dig tid att lyssna till Herren och ger akt på hans ord som du kan leva i hans fulla välsignelse.  

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tar jag mig tid att bli stilla och lyssna på Guds ord till mig?
_________________
Innehåll kapitel 33:
Manasse blir kung i Juda och han gör det som var ont i Herrens ögon.Han bygger offerhöjder, reser altaren år baalerna, utövar teckentyderi, svartkonst och trolldom.
Manasse anfalls av assyrierna och förs bort i fångenskap till Babel. Då vänder sig Manasse till Heren och ödmjukar sig inför honom och Herren låter honom vända tillbaka och bli kung i Jerusalem igen.
Manasses son Amon efterträder sin far som kung i Jerusalem.
Han gör det som var ont i Herrens ögon och blir själv dödad av sina tjänare.
Därefter blir Amons son Josia kung i Jerusalem.
_________________

tisdag 9 januari 2018

9 jan - 2 Krön 32

ATT FÖRMEDLA NYTT MOD

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 32
"Med honom är en arm av kött, men med oss är Herren vår Gud, och han ska hjälpa oss och föra våra krig.” Och folket fick nytt mod genom det som Juda kung Hiskia hade talat." 

Den assyriske kungen Sanherib drog med sin här in i juda och hotade Jerusalem. Kungen i Juda, Hiskia, talar tro och hopp till folket: "Var frimodiga och starka! Var inte rädda eller modlösa inför Assyriens kung och hela skaran som han har med sig, för med oss är en som är större än den som är med honom."

Sanherib sände budskap in i Jerusalem för att folket skulle förlora hoppet och sluta lita på sin Gud. Sanherib påminner Jerusalems invånare om hur många länder Sanherib lagt under sig och att ingen av dessa länders gudar hade kunnat rädda dem.

Den yttre striden hade inte börjat, men det pågick en "psykologisk krigföring". Sanherib visste att om Jerusalems invånare slutade hoppas och slutade ha tillit till sin Gud, skulle de bli ett lätt byte för honom.

Det slutade med att Herren räddade Jerusalem utan strid och Sanherib fick dra sig tillbaka med skam.

Samma kamp pågår idag. Det kanske inte finns ett synligt krig mot de kristna i vårt land idag, men det pågår en psykologisk krigföring. Satan tänker att om han bara lyckas få de kristna att förlora tron och tilliten på Herren och hans ord, så har han vunnit kampen. Är han på väg att lyckas?

Bidrar du till att förmedla nytt hopp och tilltro till guds ord eller bidrar du till att tron på Guds ord minskar?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag önskar bidra till att tilliten till Gud och hans ord ska växa ibland oss.
___________________
Innehåll kapitel 36:
Sanherib hotar Jerusalem.
"psykologisk krigföring" om vem som ska vinna.
Herren ger Hiskia och Juda seger.
Hiskia blir efterand högmodig, men ödmjukar sig sedan igen inför Herren.
Hiskia dör.
___________________

måndag 8 januari 2018

8 jan - 2 Krön 31

AV HELA HJÄRTAT

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 31
"Allt han företog sig när han sökte sin Gud, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta, och han var framgångsrik." (2 Krön 31:21 FB)

Hiskia fortsätter sitt arbete med att rensa ut avgudarna och bygga upp tempeltjänsten. Han befallde folket att de skulle ge prästerna och leviterna vad de behövde, för att de skulle kunna hålla fast vid Herrens undervisning (vers 4).

I den sista versen i kapitlet ser vi nyckeln till ett framgångsrikt liv: i allt han gjorde, i praktiska saker såväl som då det gällde Guds ord, sökte han Gud av hela sitt hjärta.

Det är det Gud söker. Gud söker det som är helhjärtat. Han hatar det halvhjärtade. Det är antingen-eller som gäller. 


Det största budet gäller fortfarande idag: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet" (Matt 22:37-38) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ett odelat hjärta åt Herren. Vad innebär det i mitt liv? 
_________________
Innehåll kapitel 31:

Alla israeliterna som varit med om påskhögtiden i Jerusalem drar tillbaka och slår sönder avgudabilderna i hela Juda, Benjamin, Efraim och Manasse.
Hiskia fortsätter med reformarbetet. 
_________________

söndag 7 januari 2018

7 jan - 2 Krön 30

"MEN MAN SKRATTADE ÅT DEM OCH HÅNADE DEM..."

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 30
"Ilbuden for från stad till stad i Efraims och Manasses land och ända till Sebulon. Men man skrattade åt dem och hånade dem." (2 Krön 30:10 FB)

Kung Hiskia kämpade för att föra folkets hjärtan tillbaka till Herren. Han sände ilbud runt i både Juda och Israel med uppmaningen "Vänd om till Herren" (vers 6), men folket skrattade åt dem och hånade dem.
Men det fanns några i Israel som ödmjukade sig och kom till Jerusalem för att tillbe Herren.

Situationen idag är inte helt olik den på Hiskias tid. Den som går ut och uppmanar människor att vända om uppfattas ofta som mindre vetande och fanatisk, och blir bemött med hån och skratt. Är du beredd att utstå det offret? Det finns många idag som kompromissar med budskapet och gör udden i evangeliet harmlös för att slippa mötas av hån och skratt. Vågar du stå rakryggad för Jesus i en kristendomsfientlig omgivning?

Men trots att budbärarna på Hiskias tid möttes av skratt och hån, var det ändå några som ödmjukade sig och kom till Herren. De hade säkerligen aldrig kommit till Herren om det inte funnits budbärare som var beredda att ta emot hån och skratt.

Paulus skriver att budskapet vi predikar är "dårskap för dem som går förlorade" (1 Kor 1:18).

Det gamla väckelsefolket i första hälften av 1900-talet sjöng med glädje: "Dåre för världen, men salig i Gud". De visste vad det kostade att följa Jesus. De var beredda att betala priset. Hur är det med oss idag? 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att stå upp för dig och ditt ord även om jag ibland får stå helt ensam.
________________
Innehåll kapitel 30:

Hiskia inbjuder Juda, Israel samt Efraim och Manasse att komma till Jerusalem för en påskhögtid.
Många hånade och skrattade åt budbärarna, medan andra ödmjukade sig  och kom till Jerusalem.
________________


lördag 6 januari 2018

6 jan - 2 Krön 29

FÖRBUND

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 29
"Hiskia var tjugofem år när han blev kung, och han regerade tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Abia och hon var dotter till Sakarja. Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, alldeles som hans fader David hade gjort." (2 Krön 29:1-2 FB)

Stora delar av 2 Krönikeboken är som att åka berg-och-dalbana. Den ena kungen gör det som inte är rätt i Herrens ögon och landet kommer i svårigheter och folket får lida under förtryck. Därefter kommer en kung som gör det som är rätt i Herrens ögon och folket upplever framgång, välsignelse och befrielse. Sedan kommer en kung....
Kung Hiskia gör vad han kan för att stabilisera landet och vad som finns i folkets hjärtan. Han säger: "Men nu har jag i sinnet att sluta ett förbund med Herren" (vers 10).

Då man sluter ett förbund har man bestämt sig. Ett förbund innebär att man avger löften och ingår en pakt med någon.

Hur är det med ditt liv?
-Är ditt liv som en berg-och-dalbana som går upp och ner?
-Är ditt liv med Herren som ett samboförhållande? Du vill leva tillsammans med Herren, men utan någon förpliktelse eller löften.
-Är ditt liv med Herren som ett särboförhållande? Du vill leva ditt eget liv, men vill att Herren ska finnas tillgänglig för dig då du vill?
-Är ditt liv med Herren som ett äktenskap? Du ingår en förpliktigande pakt och avger trohetslöften.

Det var det sista alternativet som Hiskia bestämde sig för. Var finns du? Gud vill att du ska ge honom löften: "Ge löften och infria dem åt HERREN, er Gud!" (Ps 76:12) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser mitt förbund med Herren ut?
___________________
Innehåll kapitel 29:
Hiskia blir kung i Juda.
Han sluter förbund med Herren. 
Han renar och återinviger templet.
___________________

fredag 5 januari 2018

5 jan - 2 Krön 28

AVGUDADYRKAN

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 28
"Ahas var tjugo år när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i HERRENS ögon så som hans fader David, utan vandrade på samma väg som Israels kungar. Han gjorde också gjutna avgudabilder åt baalerna. Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd." ( 2 Krön 28:1-4 FB)

 Ahas vandrade bort från Herrens väg och vände sig till avgudarna. Han offrade till och med sina egna barn för att blidka avgudarna.
Ahas såg att det gick väl för arameerna och gick då över till att dyrka deras gudar (vers 23) och stängde igen dörrarna till Herrens hus (vers 24).

Under Ahas regeringstid gick det dåligt. Han blev besegrad och kuvad av den ene efter den andre. Orsaken till att det gick så dåligt kan man också läsa i kapitlet: "Detta skedde därför att de hade övergivit Herren" (vers 6). Detta skedde "därför att han var orsak till lössläppthet i Juda och var trolös mot Herren" (vers 19).

Ahas var trolös mot Herren. Han vände sig till de gudar och tankemönster som för tillfället såg ut att vara de mest framträdande.

Hur är det med församlingen och Guds folk idag? Är vi trofasta mot Herren och hans ord? Eller överger vi det Herren har sagt för att anpassa oss till de tankar som för tillfället verkar mest framträdande?

Herren har inte kallat sitt folk till att anpassa sig efter denna världen. Tvärtom ska vi låta oss bli förvandlade så att vi kan förvandla världen. "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Rom 12:2 FB) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Anpassa er inte till denna världen. 
____________________
Innehåll kapitel 28:
Vers 1-4
Ahas blir kung i Juda men gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon.
Vers 5-8
Ahas besegras av Aram och Israel
Vers 9-21
Profeten Oded profeterar mot Israel och får dem att ge tillbaka krigsbytet till Juda.
Vers 22-27
Ahas försyndelser och död
____________________

torsdag 4 januari 2018

4 jan - 2 Krön 27

VANDRA MED FASTA STEG

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 27
"Jotam blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför HERREN, sin Gud." (2 Krön 27:6 FB)

 Jotam blev kung efter Ussia. Det berättas inte så väldigt mycket om Jotam, bara ett litet kapitel med nio verser.
Men ändå får vi veta något om vem Jotam var:
- Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 2)
- Han vandrade med fasta steg inför Herren (vers 6)

Gör du och jag det som är rätt i Herrens ögon?
Vandrar vi med fasta steg inför Herren?

Det allra bästa är att vandra med fasta steg inför Herren. Men Gud kan också använda den som inte vandrar med fasta steg, utan vinglar lite. Men det är en mycket besvärligare väg att vandra, och dessutom är den mycket längre än om man inte vinglar.

Alltså, Gud kan använda den som vinglar, men bäst är att vandra med fasta steg inför Herren. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vandra med fasta steg inför Herren
_______________
Innehåll kapitel 27:
Jotam blir kung i Juda och gjorde det som var rätt i Herren ögon.
Han byggde städer i Juda bergsbygd och förde framgångsrikt krig mot ammoreerna.
Varför blev Jotam mäktig? Han blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför Herren.
______________