onsdag 31 oktober 2018

31 okt - Dan 3+4

VAR GÅR DINA GRÄNSER? - Dan 3

Bibelläsning: Daniel 3
"Men om ni inte tillber, skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud skall då kunna rädda er ur mina händer?" (Dan 3:15 FB)

Daniels vänner, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, hade blivit upphöjda att förvalta Babels hövdingdöme. De var en del av maktstrukturen. Men då order utgick att alla vid en viss signal måste falla ned och tillbe kungens guldstaty, så vägrade de.

Kungen kallade dem till sig och sa att bara de föll ned och tillbad statyn skulle allt vara väl (vers 15). Om de bara anpassade sig till vad alla andra gjorde så skulle allt bli bra.

Idag förväntas vi kanske inte tillbe en guldstaty, men vi kanske förväntas att anpassa oss till vissa tankemönster eller handlingar, som alla andra gör.

Vi kanske förväntas överge en biblisk ståndpunkt för att anpassa oss till det som är politiskt korrekt.

Vi kanske förväntas anpassa oss till kulturella handlingar eller följa moraliska principer, därför att alla andra gör det?

Sadrak, Mesak och Abed-Nego visste var deras gränser gick, även om de var en del av det etablerade systemet. De vågade stå fast även om de visste att det skulle leda till den brinnande ugnen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var går mina gränser?
________________
Innehåll kapitel 3:
De tre männen i den brinnande ugnen.
________________"GÖR DIG FRI FRÅN DINA SYNDER" - Dan 4

Bibelläsning: Daniel 4
"...du skall få tillbaka ditt rike när du har besinnat att det är himlen som har makten. Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig: Gör dig fri från dina synder" (Dan 4:23-24 FB)

Daniel skulle tyda kungens dröm. Men då Daniel hörde drömmen och förstod dess mening blev han tveksam. Han blev "bestört, full av oroliga tankar" (vers 16). Skulle han kunna säga sanningen till kungen, sin chef och arbetsgivare? Han hade nog hellre berättat goda nyheter, men detta var dåliga nyheter för kungen.

Kungen skulle drivas ut ur palatset, svälta och leva som ett djur förkastad av alla. "Han stöttes ut från människorna och måste äta gräs som en oxe. Himlens dagg fuktade hans kropp till dess att hans hår växte och blev som örnfjädrar och till dess att hans naglar blev som fågelklor" (vers 30).

Men Daniel sa också att kungen skulle få tillbaka sin kungavärdighet den dagen han vände om till Gud. Kungen behövde befria sig från all sin synd.

Det var ett hårt ord Daniel fick till kungen, men Daniel var lydig och bar fram orden från Gud.

Det är inte så populärt att tala om synd idag, men det kan kanske hända att vi också får ett sådant ord att bära fram till en annan människa. Men innan vi gör det bör vi ha tagit emot ordet till oss själva: "Gör dig fri från dina synder."

Eller, som det står i det Nya testamentet: "...låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus" (Hebr 12:1-2 FB).

Hur gör man då för att bli fri från sina synder?
-"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör dig fri från dina synder!
_________________
Innehåll kapitel 4:
Nebukadnessars dröm om det avhuggna trädet.
_________________

tisdag 30 oktober 2018

30 okt - Dan 2

TILLIT

Bibelläsning: Daniel 2
 "Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig, så skulle han ge kungen uttydningen. Sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hananja, Misael och Asarja vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande så att denna hemlighet blev uppenbarad för att Daniel" (Dan 2:16-18 FB)

Kungen hade fått en dröm. Han krävde av spåmännen att både återberätta drömmen och tyda drömmen. Då ingen kunde det befallde kungen att alla vise män i Babel skulle förgöras (vers 12).

Daniel går först till kungen och talar om att han kan tyda drömmen, om han bara får lite tid.
Därefter ber han sina vänner om förbön. "Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten" (vers 19).

De flesta av oss skulle säkert vilja få reda på hemligheten innan vi gick till kungen och talade om för honom att vi hade hemligheten.

Men Daniel hade en sådan tillit till Gud att han vågade tala om för kungen att han skulle få reda på hemligheten.

I förbindelse med att Daniel senare uppenbarade hemligheten för kungen, ger Daniel äran åt Gud och passar på att vittna om Gud. "Men det finns en Gud i himlen..." (vers 28).

Berättelsen slutar med att kungen faller ned och bekänner Guds makt: "Och kungen sade till Daniel: "Er Gud är i sanning en Gud över alla andra gudar, en Herre över kungar" (vers 47).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Men Daniel hade en sådan tillit till Gud..." Hur är det med min tillit till Gud? 
__________________
Innehåll kapitel 2:
Nebukadnessars dröm
__________________

måndag 29 oktober 2018

29 okt - Dan 1

INTEGRITET

Bibelläsning: Daniel 1
"Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig" (Dan 1:8 FB)

Daniel var tillfångatagen och deporterad till ett främmande land. Men fastän han var berövad på nästan allt, behöll hans sin integritet.

Han gjorde allt han kunde för att inte behöva kompromissa med sin övertygelse: "...för Daniel var det angeläget att inte orena sig".

Även om vi lever i ett fritt land, kan man ändå påstå att vår tid är ockuperad av värderingar som strider mot Bibelns budskap, som till exempel relativism och religionssynkretism.

För Daniel var det angeläget att stå fast och inte kompromissa, även om den omkringliggande världen hade ett helt annat värdesystem.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur angeläget är det för mig att inte kompromissa? Bevarar jag min integritet i ett samhälle där alla "sanningar" anses för lika sanna?
_____________________
Innehåll kapitel 1:
Daniels fångenskap och uppfostran i Babel.
_____________________

söndag 28 oktober 2018

28 okt - Hes 48

GUD GLÖMMER INTE DIN TROFASTHET

Bibelläsning: Hesekiel 48
"Det skall tillhöra prästerna, dem av Sadoks söner som har blivit helgade och som har gjort tjänst åt mig och som inte for vilse som leviterna gjorde, när de övriga israeliterna for vilse. Därför skall en särskild del av den offergåva som avstyckats från landet tillhöra dem som ett högheligt område invid leviternas." (Hes 48:11-12)
Det hade varit svåra tider. Tider av misströstan. Folket hade farit vilse. Leviterna hade farit vilse. Men det var några få som inte hade farit vilse under tider av misströstan. De hade trofast hållit fast vid Gud och tjänat honom. Det hade inte Gud glömt och de trofasta fick en särskild belöning.

I tider av misströstan och andlig torka är det lätt att avlägsna sig från Gud och sätta sin lit till andra makter. Men till dig som är trofast i det tysta vill jag säga: Även om ingen annan lägger märke till din trofasthet eller uppskattar dig för din trofasthet, kom ihåg att Gud ser vad ingen annan ser.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud glömmer inte din trofasthet och hängivenhet.
____________________
Innehåll kapitel 48:
Fördelningen av landet
Fördelningen av staden
Stadens namn skall vara "Här är herren"
____________________

lördag 27 oktober 2018

27 okt - Hes 47

DEN DUBBLA STRÖMMEN

Bibelläsning: Hesekiel 47
"Och vid strömmens båda stränder skall alla slags fruktträd växa upp. Deras löv skall inte vissna och deras frukt skall inte ta slut. Varje månad skall träden bära ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter skall tjäna till föda och deras löv till läkedom"  (Hes 47:12 FB)
Hesekiel förs i sin syn tillbaka in i Templet och ser då en dubbel ström. Dels kommer vattnet från östra sidan av Templet (vers 1) och dels kommer det från den södra sidan (vers 2).

"Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser" (vers 9), och vid strömmens stränder ska fruktträd växa upp som aldrig vissnar (vers 12). Deras frukter ska tjäna som föda och deras löv till läkedom (vers 12).

I det nya testamentet är det vi kristna som är Guds Tempel. Gud vill att det från våra liv ska strömma livgivande vatten. Att människor som vi möter blir upplivade. Att våra liv bidrar till läkedom för människor vi möter.

Amen, låt det ske! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser"
_________________
Innehåll kapitel 47:
Tempelkällan (vers 1-12)
Det heliga landets gränser (vers 13-23)
_________________

fredag 26 oktober 2018

26 okt - Hes 46

VARJE MORGON

Bibelläsning: Hesekiel 46
"Folket i landet skall på sabbater och nymånader tillbe inför Herren.."  (Hes 46:3 FB)

Kapitlet handlar om regelbundenhet i tillbedjan. På sabbaten och på andra högtider ska man samlas i Guds hus (vers 3). Varje morgon ska man komma till Herren med sitt offer (vers 13-14).

Gud förändrar sig inte. Han förväntar sig fortfarande att hans folk ska samlas i Guds hus varje helg. Nya testamentet förstärker samma budskap "Låt oss inte överge våra egna sammankomster"  (Hebr 10:25).
Gud förväntar sig att vi varje morgon ska bära fram vårt offer till Herren. Nya testamentet talar om att vi ska bära fram lovets offer till Herren: "Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn"  (Hebr 13:15).
Regelbundenhet är viktig i vår gudsrelation. Både att mötas till gudstjänst varje söndag och att varje morgon ha en stilla stund tillsammans med Gud.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: "När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig." (Matt 6:6)  
___________________
Innehåll kapitel 46:
Det dagliga offret
___________________

torsdag 25 oktober 2018

25 okt - Hes 45

ORÄTTFÄRDIG HANDEL

Bibelläsning: Hesekiel 45
Upphör med våld och förtryck och handla rätt och rättfärdigt  (Hes 45:9 FB)
 
På nytt utropar Herren ”Nu får det vara nog!” (vers 6). Gud förväntar sig att hans barn ska leva rättfärdiga liv. Men i stället för rättfärdighet ser han att hans folk utövar våld, förtryck och driver människor från hus och hem.

Herren förväntade sig även rättfärdighet i folkets affärstransaktioner. Vågarna måste visa rätt vikt annars är det stöld. (vers 11-12).

Herren har inte förändrat sig. Han förväntar också idag att hans barn ska leva rättfärdigt. Han förväntar sig att vi ska leva noggrant. Att vi ska leva rätt i både tanke, ord och handling. Kanske är det så att vår rättfärdighet prövas då det gäller affärer och materiella saker, på samma sätt som det var på Hesekiels tid.
 
Men även då vi strävar efter att leva ett rent liv kan vi misslyckas och vi får också be om förlåtelse för de synder vi inte gör avsiktligt. För de synder vi begår av misstag eller av okunnighet (vers 20).
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)  
____________________
Innehåll kapitel 45:
Landets fördelning (vers 1-8)
Regler för furstarna (vers 9-17)
Försoning för våra synder (vers 18-25)
____________________

onsdag 24 oktober 2018

24 okt - Hes 44

"NU FÅR DET VARA NOG"

Bibelläsning: Hesekiel 44
Så säger Herren, Herren: Nu får det vara nog med alla vidrigheter ni har bedrivit”  (Hes 44:6 FB)

Hesekiel går tillrätta med folket då han ser att de bedriver vidrigheter och bryter Guds förbund.

Vad säger Herren då han ser våra liv personligt och i våra församlingar och kårer?
-Vad säger Gud då han ser osämja, förtal, avundsjuka, egoism, girighet, lögner?
-Vad säger Gud då han ser vår likgiltighet för andra människors frälsning?
-Vad säger Gud då han ser vår likgiltighet för andra människors lidande, brist på mat, hemlöshet?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Om vi vågar bli stilla och lyssna till vad Herren säger kanske vi också får höra det Hesekiel fick höra: ”Nu får det vara nog!”______________________

Innehåll kapitel 44:
- Herrens härlighet uppfyller Herrens hus (vers 4)
- Nu får det vara nog (vers 6)

- Ni har inte själva utfört tjänsten...utan satt andra att göra tjänst åt er i min helgedom (vers 8)
- De skall lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent (vers 21)
______________________

tisdag 23 oktober 2018

23 okt - Hes 43

HERRENS HÄRLIGHET

Bibelläsning: Hesekiel 43
"HERRENS härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster. Och Anden lyfte mig upp och förde mig in på den inre förgården, och se, HERRENS härlighet uppfyllde templet."  (Hes 43:4-5 FB)

Under ett antal kapitel har Templets byggnader beskrivits i detalj. Nu kommer vi fram till Templets funktion: att vara platsen för Gudsnärvaro och platsen där Guds härlighet uppenbaras.

I det nya Testamentet beskrivs de troende som Guds Tempel. Den troende ska vara en plats för Gudsnärvaro och en plats där Guds härlighet uppenbaras.

Då vi fylls av Guds Ande och av Guds härlighet ser vi också vår egen synd och otillräcklighet. Så var det också då Hesekiel fick synen om Guds härlighet som fyllde Templet. Folket fick skämmas för syna synder (vers 10). Att skämmas på det sättet är inte något negativt. Det leder oss till förlåtelse och bättring i våra liv.


Gud behöver också idag människor som låter sig fyllas av Guds härlighet. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, låt mig bli en plats där Gudsnärvaro och Guds härlighet manifesteras. 
___________________
Innehåll kapitel 43:
Herrens härlighet kommer till det nya templet (vers 1-12)
Altaret och dess invigning (vers 13-27)
___________________

måndag 22 oktober 2018

22 okt - Hes 42

DEN DUBBLA TJÄNSTEN

Bibelläsning: Hesekiel 42
"När prästerna har gått in, får de inte gå ut därifrån direkt till den yttre förgården, om de inte där har lämnat kvar de kläder som de har tjänstgjort i, ty dessa är heliga. Först när de har klätt sig i andra kläder, får de gå ut på den plats som är för folket."   (Hes 42:14 FB)
Templet hade två funktioner: Tjänst inför Gud och tjänst för människor. Inne i de slutna rummen skulle tjänsten för Gud fullgöras. Ute på förgården betjänade prästerna människorna då de kom med sina olika offer för olika orsaker.

De två tjänsterna, tjänsten inför Gud och tjänsten för människorna fick inte sammanblandas. Därför måste prästerna till och med byta kläder för att göra skillnaden tydlig.

Vi är Guds nya tempel. Vi har också en dubbel tjänst. Tjänsten inför Gud: "Gå in i din kammare" (Matt 6:6) och tjänsten för människor: "Gå därför ut" (Matt 28:19).

Om inte vår tjänst inför Gud, bön och tillbedjan, är i funktion, kommer vår tjänst för människor inte att bära frukt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad till en dubbel tjänst: Tjänst inför Gud och tjänst för människor. Har jag rätt balans i min tjänst?
__________________
Innehåll kapitel 42:
Templets omgivningar
Den dubbla tjänsten
__________________

söndag 21 oktober 2018

21 okt - Hes 41

VÄLKOMMEN IN I DET ALLRA HELIGASTE

Bibelläsning: Hesekiel 41
"Därefter förde han mig in i tempelsalen..." (Hes 41:1 FB)
"Därefter gick han in i det innersta rummet..." (Hes 41:3 FB)

I det föregående kapitlet beskrivs det yttre, portarna och förgården. I kapitel 41 blir Hesekiel förd in i de inre delarna av Templet. In i det allra heligaste.

På samma sätt inbjuder Herren oss att komma in i en närgemenskap med Honom. Då Jesus dog på korset brast förhänget och vägen in i Guds närhet öppnades. Vi behöver inte stanna på förgården och ha Gud på avstånd. Han vill föra in dig i djupgemenskapen nära sitt hjärta.

Han vill att du ska bli stilla så att du kan höra Hans viskning i ditt inre. Han vill att du ska komma så nära så att du ser vad Han ser och hör vad Han hör.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du behöver inte stå på avstånd. Välkommen in!
___________________
Innehåll kapitel 41:
Hesekiels vision av Tempelbyggnaden.
___________________

lördag 20 oktober 2018

20 okt - Hes 40

DET KOMMER EN NY TID 

Bibelläsning: Hesekiel
"I syner från Gud förde han mig till Israels land och satte ner mig på ett mycket högt berg"  (Hes 40:2 FB)

Detta är det första av flera kapitel som beskriver Templets kommande härlighet. Denna syn skrevs ner efter 25 års fångenskap. Templet och Jerusalem var ödelagt. Det fanns ingenting som tydde på att Templet någonsin skulle återuppbyggas eller att Israels folk någon mer gång skulle kunna återgå till tempeltjänsten i Jerusalem.

Även om det såg hopplöst ut kunde Hesekiel drömma och ta emot en en syn om att det skulle komma en ny tid. En tid då man åter skulle kunna bygga upp Templet. En tid där man åter skulle kunna tillbe i Templet.

Hur ser det ut i din kår eller församling? Håll visionen levande om vad som skulle kunna hända i församlingen. Dröm och låt den Helige Ande visa dig visionen om en ny tid. En tid då kåren/församlingen åter blomstrar, en tid då människor strömmar till Templet för att tillbe Gud. Gud vill det! 

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Det kommer en ny tid!
____________________
Innehåll kapitel 40:
Synen om det kommande Templet
Den östra porten (vers 5-16)
Den yttre förgården (vers 17-19)
Den norra porten (vers 2023)
Den södra porten (vers 24-27)
Portar till den inre förgården (vers 28-43)
Rum för tempeltjänarna (vers 44-47)
____________________

fredag 19 oktober 2018

19 okt - Hes 39

ÅTERUPPRÄTTELSE

Bibelläsning: Hesekiel 39

"Därför säger Herren, HERREN: Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn.  De skall glömma sin skam och all den trolöshet som de har begått mot mig, då de nu bor i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem. När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon."  (Hes 39:25-27 FB)

En profetia om Israels upprättelse och återkomst till sitt land. Profetian uttalades många hundra år före Kristus och pekar fram mot återupprättandet av staten Israel 1948, då Israels folk kunde återvända till sitt land, efter att varit utspridda över hela jorden.

Gud vill också återupprätta sitt folk, församlingen, Kristi brud i våra dagar. Vi kan uppleva att församlingen har förlorat mycket av sin hängivenhet och iver att upphöja Herren och frimodigt proklamera evangeliet. Gud vill befria sitt folk. Gud vill föra tillbaka sitt folk till dess rätta position att tillbe Herren inför tronen. Gud vill återupprättelse av sitt folk också idag. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill återupprätta sitt folk, både som individer och som folk.
__________________
Innehåll kapitel 39:
Gogs undergång och Israels återupprättelse
__________________

torsdag 18 oktober 2018

18 okt - Hes 38

ATTACK MOT GUDS FOLK

Bibelläsning: Hesekiel 38
"Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag släppa loss min vrede."  (Hes 38:18)
En profetia om att Gog, härskaren i ett rike i den yttersta norden (vers 6) i framtiden kommer att anfalla Israel. Israel ska då ha legat öde i många år, men Israels folk ska vid den tiden kommit tillbaka till Israel från många olika folk (vers 8), dit de varit förskingrade.

Profetian indikerar att det i kommande dagar ska bli en massiv ondskans attack mot Guds folk.

Möjligheten för Guds folk att klara sig kommer att vara obefintliga, men Gud kommer att beskydda sitt folk.

Profetian kan ses både som en fysisk attack mot staten Israel, och som en ondskans attack (fysisk och/eller andlig) på Guds folk över hela jorden. I båda fallen kommer Gud att beskydda sitt folk. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren beskyddar sitt folk.
_________________
Innehåll kapitel 38:
Gogs fälttåg mot Israel
_________________

onsdag 17 oktober 2018

17 okt - Hes 37

NYTT LIV

Bibelläsning: Hesekiel 37
"Då sade han till mig: "Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord: Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv 6 Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni får liv. Och ni skall inse att jag är HERREN."  (Hes 37:4-5)

Det börjar med att situationen ser alldeles hopplös ut. Allt liv är förtorkat (vers 2), och frågan kommer: Är det verkligen möjligt att dessa döda ben kan bli levande igen? (vers 3). Svaret kommer: Det är möjligt!

Vi kan ibland kanske känna det på samma sätt med våra liv. Vi var en gång levande, men livet har torkat ut. Vi kanske kan uppleva detsamma med vår kår eller vår församling. Den blev en gång till genom en väckelse från Gud. Men nu är det mest form och inte så mycket liv kvar.

Är det möjligt med en förändring? Svaret är ja! Vi ska få uppleva hur Guds ande sveper in i våra liv och i vår församling. Det som var dött och sovande ska åter få liv.

Den Helige Ande ska göra undret i våra liv: "Se, jag ska låta Ande komma in i er, så att ni får liv" (vers 5).

Den Helige Ande vill på nytt blåsa liv i döda kårer och församlingar.
Amen, låt det ske! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Se, jag ska låta Ande komma in i er, så att ni får liv" (vers 5).
_________________
Innehåll kapitel 37:
De förtorkade benen får liv (vers 1-14)
Ett folk - en kung (vers 15-28)
_________________

tisdag 16 oktober 2018

16 okt - Hes 36

NI SKA ÅTER GRÖNSKA OCH BÄRA FRUKT

Bibelläsning: Hesekiel 36
"Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka"  (Hes 35:8 FB)

Mitt i alla domsord över kringliggande folk  och förnedrande behandling av Israel kommer löftet om en väckelse. Guds folk ska åter grönska och bära frukt.

Då folket runt omkring ser vad som händer med Guds folk, kommer de att inse att det är Herrens verk: "Då skall de folk som är kvar runt omkring er inse att jag, HERREN, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, HERREN, har talat det, och jag skall göra det."  (vers 36).

Men för att folket ska kunna se Guds verk i Guds folk behövs en personlig väckelse och rening från synd hos Guds folk. Var och en individuellt och tillsammans: "Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. Jag skall frälsa er från all er orenhet. Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig"  (vers 26-29)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag ber att människor åter ska komma till tro då de ser Guds djupgående verk i Guds folk. 
_________________
Innehåll kapitel 36:
Återupprättelse av Guds folk
_________________

måndag 15 oktober 2018

15 okt - Hes 35

VARNING FÖR ISRAELHAT

Bibelläsning: Hesekiel 35
"Eftersom du alltid har hatat Israels barn..."  (Hes 35:5 FB)
I kapitel 35 uttalas domsord över Edom. Men till skillnad från alla de tidigare domsorden som uttalats i Hesekiel så handlar domsorden denna gång om inställningen till Israel.

Orsaken till de hårda orden mot Edom är att Edom:
-alltid hatat Israels barn (vers 5)
-talar föraktfulla ord mot Israel (vers 12)
-gläder sig då det går illa för Israel (vers 14)

Gud förväntar oss att vi ska välsigna och inte förbanna Israel. Han väntar sig att vi ska be för Jerusalem. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: I 1 Mos 12:3 säger Herren om Abrahams avkomma: "Jag skall välsigna dem som välsignar dig
__________________
Innehåll kapitel 35:
Dom över Edom för att Edom föraktat Israel.
__________________

söndag 14 oktober 2018

14 okt Hes 34

DE DÅLIGA HERDARNA

Bibelläsning: Hesekiel 34
"De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades."
  (Hes 34:4-5 FB)

Herren går till rätta med Israels herdar. Istället för att vårda sig om de svaga tänkte de bara på sig själva. Fåren har blivit sargade och skingrade: "Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem." (vers 6)

På samma sätt är det i den kristna församlingen idag. Det finns många som en gång var med. Av olika anledningar försvann de ut ur gemenskapen utan att någon frågade efter dem (vers 6). Idag är de vilsna i sina liv och irrar omkring och söker efter någon som bryr sig om dem och som visar omsorg.

Må Gud uppväcka de herdar han kallat i församlingen idag. Herdar som verkligen vårdar sig om fåren. Herdar efter Guds hjärta som är villiga att investera sin tid, krafter, resurser, ja sitt eget liv, för att sträcka sig ut mot dem som lider.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var finns Herrens omsorgsmänniskor idag?
___________________
Innehåll Hesekiel 34:
Israels herdar(vers 1-10)
Den rätte herden (vers 11-31)
___________________ 

lördag 13 oktober 2018

13 okt - Hes 33

GUD VILL INGEN SYNDARES DÖD

Bibelläsning: Hesekiel 33
"Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar!"  (Hes 33:11 FB)

Gud vill att alla människor vänder sig bort från synden och vänder sig till Herren. Om en syndare vänder om till Herren, kommer han inte att komma på fall genom sin tidigare synd (vers 12). Om en rättfärdig vänder sig bort från Herren och syndar, kommer hans tidigare rättfärdiga gärningar inte att kunna rädda honom (vers 13).

Kapitlet betonar också mitt ansvar för mina medmänniskor. Om Gud manar mig att varna någon för hans ogudaktiga levnadssätt och jag då inte varnar honom, kommer Herren att utkräva hans blod av mig. (vers 8).

Vi kanske tänker att det är kärlekslöst att påpeka för någon att han lever fel och lever i synd. Men den verkliga kärlekslösheten är om vi inte varnar den som lever i synd, så att han får en chans att vända om. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4)
_________________
Innehåll kapitel 33:
Hesekiel som väktare i Israel (vers 1-9)
Gud vill ingen syndares död (vers 10-20)
Jerusalem har fallit på grund av folkets trolöshet (vers 21-33)
_________________

fredag 12 oktober 2018

12 okt - Hes 32

VÅLD FÖDER VÅLD

Bibelläsning: Hesekiel 32
"Där ligger Assur med hela sin skara. Alla är de slagna och har fallit för svärd. Han är omgiven av deras gravar. Sina gravar har de fått längst ner i gropen. Runt omkring hans grav ligger hans skara. Alla är de slagna, fallna för svärd, de som spred skräck i de levandes land."  (Hes 32:22-23 FB)
I den senare delen av kapitlet räknas de fallna upp, en efter en: Assur, Elam, Mesek-Tubal, Edom, Nordlandets furstar.

Det ena landet efter det andra tar upp svärdet och faller. Massor av människor dör på grund av människors maktbegär.

Våldet föder våld. Hat föder hat. Hämnd föder hämnd. Hårda ord föder hårda ord. Det finns en våldets spiral som bara drar människorna djupare och djupare.

Men det finns också en motsatt gudagiven rörelse. Vänlighet föder vänlighet. Goda ord föder goda ord. Omsorg föder omsorg och kärlek föder kärlek.

Men så ofta väljer människorna den negativa nedåtgående rörelsen i stället för den positiva uppåtgående rörelsen.

Romarbrevet säger: "Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning" (Rom 12:10) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.
_____________________
Innehåll kapitel 32:
Klagosång över Farao
_____________________

torsdag 11 oktober 2018

11 okt - Hes 31

LÅT ER VARNAS

Bibelläsning: Hesekiel 31
"Detta sker för att inget träd som växer vid vatten skall yvas på grund av sin höjd och sträcka sin topp upp bland molnen, och för att inte ens det väldigaste av dem skall stå där och vara högmodigt"  (Hes 31:14 FB)

Rubriken över kapitlet i Folkbibeln är "Det skall gå Egypten som Assyrien". Egypten varnas för att förtrösta på sin egen förträfflighet. Profeten jämför med Assyrien som en gång var så mäktigt. På samma sätt ska det gå med Egypten.

Assyriens fall beskrivs i verserna 12-13.

Kapitlet är en varning mot högmod, stolthet och självtillräcklighet och en uppmaning att sätta sin tillit till Gud och inte till sig själv.

Hjälp oss Herre, att förstå att vår styrka ligger i vår svaghet och vårt totala beroende av Dig.

"Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark." (2 Kor 12:9-10) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då jag är svag kan Gud vara stark i mig.
__________________
Innehåll kapitel 31:
Egyptens fall
__________________

onsdag 10 oktober 2018

10 okt - Hes 30

DOMENS DAG 

Bibelläsning: Hesekiel 30
"Så säger Herren, HERREN: Jämra er: "Ve oss, vilken dag!" Ty dagen är nära, HERRENS dag är nära, en mulen dag, då hednafolkens stund är inne." (Hes 30:1-2 FB)
Hesekiel uppmanas av Herren att förkunna dom över Egypten. Det ska komma en domens dag över hela Egypten och ingen ska komma undan.

I detta kapitel, såväl som i många andra kapitel i Hesekiel, uttalas dom över ett speciellt geografiskt område. Men Bibeln lär också att det kommer att komma en domens dag över hela jorden. I Jesu tal om den sista tiden i Matteus 24 talar Jesus om denna dag och Uppenbarelseboken är fylld av skildringar om den slutliga domen.

Också Gamla Testamentet talar om en slutlig dom över hela jorden:
"Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära"  (Joel 2:1)

Men domsprofetiorna vill också väcka till omvändelse:
"Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han"  (Joel 2:12) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka" (Ef 5:27)
_________________
Innehåll kapitel 30:
Egyptens och faraos fall
_________________

tisdag 9 oktober 2018

9 okt - Hes 29

PROFETIA MOT DET SJÄLVGODA

Bibelläsning: Hesekiel 29
"Jag är emot dig, farao, du Egyptens kung,
du stora monster, som ligger där i dina strömmar
och säger: Nilen är min, jag har själv gjort den
."  (Hes 29:3 FB)

Här talar profeten ord från Gud mot Egypten och Egyptens kung.

Gud talar emot det självgoda, det som tar till sig berömmelse, det som ser ned på de andra och det som litar till sin egen styrka.

Alla de som satt sin tillit till Egypten kommer att se det vackla. De som stöder sig på Egypten ska uppleva att käppen de lutar sig mot ska gå sönder och skada dem själva (vers 7).

Gud har samma budskap till oss idag. Vi ska inte förhäva oss och tro att vi är mycket större än vad vi är. Vi ska inte sätta vår tillit till oss själva eller våra egna resurser. Vi ska bygga våra liv på tillit och beroende till Herren. Vi får söka först och främst Guds rike. Då vi gör det kommer alla andra saker att falla på plats. (Matt 6:33) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Det som för världen var oansenligt och föraktat....har Gud utvalt... för att ingen människa skall berömma sig inför Gud" (1 Kor 1:28-29)
___________________
Innehåll kapitel 29:
Profetia mot Egypten
___________________

måndag 8 oktober 2018

8 okt - Hes 28

HÖGMOD GÅR FÖRE FALL

Bibelläsning: Hesekiel 28
"Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud,
hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud
."  (Hes 28:2 FB)

En profetia mot kungen i Tyrus. Kungens framgångar, rikedom och vishet gjorde hans hjärta högmodigt (vers 5), och kungens högmod ledde också till hans fall (vers 19). 

Högmod är en av de sju dödssynderna och räknas ibland som den allvarligaste eftersom den berövar människan förmågan att se klart och tydligt på sig själv och sin omgivning. Den ger en alltför stor självuppskattning och gör att den högmodige ser ned på andra människor. Ordspråksboken säger: "högmod går före fall." (Ordsp 16:18)

Kapitlet innehåller även en profetia om Guds löfte att återsamla sitt folk i sitt land:"Så säger Herren, HERREN: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob" (vers 36) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Högmod går före fall.
_______________
Innehåll kapitel 28:
Profetia mot kungen i Tyrus (vers 1-19)
Profetia mot Sidon (vers 20-24)
Löfte till Israels hus (vers 25-26)
_______________

söndag 7 oktober 2018

7 okt - Hes 27

DET MÄKTIGA VACKLAR
 
Bibelläsning: Hesekiel 27

Men nu, då du har förlist och försvunnit från havet ner i vattnets djup, har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig. Kustländernas alla invånare häpnar över dig, deras kungar står rysande med förfäran i sina ansikten.”  (Hes 27:34-35 FB)

Kapitlet är en klagosång över Tyrus. Tyrus såg sig själv som den fullkomliga skönheten (vers 3). Tyrus beskrivs som den mest framgångsrika handelsstaden med enorma rikedomar. Tyrus hade också en imponerande krigshär (vers 10-11).
Men trots sin skönhet, rikedom och makt störtas Tyrus ned och slutar att finnas till (vers 36).
Samma sak ser vi hända i våra dagar. Förtryckar- och diktaturstater faller den ena efter den andra. Folken reser sig och de som hade all skönhet, rikedom och makt måste fly för sina liv.

Vi brukade sjunga en sång på Frälsningsarmén då jag var yngre:
Då världsriken vacklar och störtar i grus och allt mot förgängelse går,
ja då är det gott att ha grundat sitt hus, på klippan som evigt består
…”
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet (Matt 6:33)
________________
Innehåll kapitel 27:
Klagosång över Tyros
________________

lördag 6 oktober 2018

6 okt - Hes 26

ÖVERMOD OCH SKADEGLÄDJE

Bibelläsning: Hesekiel 26
"Du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem: "Ha, ha, folkens port har brutits ner. Då vänder man sig till mig, jag blir rik när hon ligger i ruiner." Därför säger Herren, HERREN så: Se, jag är emot dig, Tyrus"  (Hes 26:2-3 FB)

Domsord över Tyrus som skrattar av skadeglädje när det går illa för Jerusalem. Tyrus tänker sig att Jerusalems fall kommer att bidra till Tyrus framgång.

Då Tyrus i övermod gläder sig över andras nederlag, kommer Tyrus själv att drabbas av olycka.

Vårt övermod och vår skadeglädje kommer att komma tillbaka över oss förr eller senare. Gud vill att vi ska ställa oss på de lidandes sida och inte se på oss själva som stora. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre, att varken drabbas av övermod eller "undermod". Hjälp mig att ha min styrka i dig.
_________________
Innehåll kapitel 26:
Profetia mot Tyrus
_________________

fredag 5 oktober 2018

5 okt - Hes 25

GUDS VREDE

Bibelläsning: Hesekiel 25
"Så säger Herren, HERREN: Eftersom du ropade "ha, ha" mot min helgedom när den blev vanhelgad och mot Israels land när det lades öde och mot Juda hus när det gick i landsflykt, se, därför skall jag ge dig till österlänningarna, så att de får slå upp sina tältläger och sätta upp sina boningar i dig. De skall äta din frukt och de skall dricka din mjölk"  (Hes 25:3-4 FB)
Kapitlet innehåller domsord mot Ammon, Moab, Edom och filisteerna. Det är inte en speciellt uppbyggande läsning. Herren uttrycker sin vrede mot folkets ogudaktighet och synd.

Vad vi kan lära av kapitlet är hur djupt vår synd sårar och smärtar Herren. Ibland kanske vi kan tänka att det är inte så farligt med våra små felsteg. Men i Herrens ögon spelar det roll. Gud älskar oss och vi sårar Honom då vi syndar och bryter mot Hans vilja.

Då vi inser och förstår detta borde det verkligen sporra oss att leva våra liv så att vi kan behaga Honom som ett kärleksgensvar till Hans kärlek till oss. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva" (2 Pet 3:11)
___________________
Innehåll kapitel 25:
Profetior mot Amman, Moab, Edom och filisteerna.
___________________

torsdag 4 oktober 2018

4 okt - Hes 24

DU SKALL VARA ETT TECKEN

Bibelläsning: Hesekiel 24
Du skall vara ett tecken för dem, och de skall inse att jag är Herren.”  (Hes 24:27 FB)
I kapitlet utför Hesekiel symboliska handlingar som ett budskap från Herren. Folket frågar då vad dessa handlingar betyder (vers 19). Profetens handlingar väcker frågor som ger profeten möjlighet att förkunna vad Gud har sagt.
Våra liv som kristna borde väcka frågor hos vår omgivning. En kristen bör demonstrera en annorlunda livsstil. En livsstil som inte styrs av egoism och egenintresse, utan en livsstil som bryr sig om dem som ingen bryr sig om.

Vi behöver idag kristna som kan vara ett tecken och som gör att människorna också i vår tid inser Guds storhet (vers 27)
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du skall vara ett tecken. 
___________________
Innehåll kapitel 24:
Jerusalem liknas vid en kokande gryta (vers 1-14)
Profetens handlande - ett tecken (vers 15-27)
___________________

onsdag 3 oktober 2018

3 okt - Hes 23

GUDS PLATS I MITT LIV

Bibelläsning: Hesekiel 22
"Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. De blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem.
Men Ohola begick äktenskapsbrott i stället för att hålla sig till mig. Hon fick begär till sina älskare, grannarna assyrierna
." (Hes 23:4-5)

Kapitlet handlar om två systrar Ohola och Oholiba, som representerar Samarien och Jerusalem.
Då Ohola och Oholiba ser sig omkring blir de upptända av begär på allt som finns utanför det egna hemmet. De fascineras av,och blir upptända av begär till rikedom och makt. Resultatet blir att begäret driver dem till deras egen undergång.

Det är lätt att se hur fel Ohola och Oholiba handlar, men hur skulle samma berättelse låta om det handlade om Sverige? Sverige som en gång var ett kristet land.

Eller hur skulle berättelsen låta om det handlade om vår församling? Har också vår församling bländats av rikedom och världsliga ting?

Eller hur skulle berättelsen låta om den handlade om mitt liv? Har jag i mitt givit Gud den plats han skulle ha till andra saker som rikedom, makt bekvämlighet? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilken plats ger jag Herren i mitt liv?
_______________________
Innehåll kapitel 23:
Berättelsen om äktenskapsbryterskorna Obola och Oholiba.
_______________________

tisdag 2 oktober 2018

2 okt - Hes 22

ATT STÄLLA SIG I GAPET

Bibelläsning: Hesekiel 22
"Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen."  (Hes 22:30 FB)

Hesekiel fortsätter även i detta kapitel att fördöma folkets levnadssätt:
"Men se, jag slår ihop mina händer i vrede över den orätta vinning du håller på med och över de blodsdåd som sker hos dig." (vers 13).

I kapitlet förutsägs även att Israels folk ska spridas ut över hela jorden (vers 15), vilket skedde i generationen efter Kristus och som pågått ända fram till våra dagar (1948).

I allt detta elände söker Herren någon som kan bygga en mur och ställa sig i gapet för landet (vers 30). Herren frågar.
-var finns förebedjarna?
-var finns de som kan ställa sig i gapet mellan människorna och Gud?

Vi behöver också idag förebedjare för vår land. Människor som ställer sig i gapet. Människor som med sina förböner beskyddar landet. Många av de gamla förebedjarna har gått hem till Herren. Herren söker i landet efter någon som kan ställa sig i gapet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill vara med och ställa mig i gapet och be för vårt land.
___________________
Innehåll kapitel 22:
Jerusalems synder
___________________

måndag 1 oktober 2018

1 okt - Hes 21

ALLT SKA INTE FÖRBLI SOM DET NU ÄR

Bibelläsning: Hesekiel 21
"Så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan! Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt skall upphöjas, och det som är högt skall förödmjukas."  (Hes 21:26 FB)
I kapitlet uttalas domsord över Israel och Juda. Framförallt över ledarskapet. Babylonierna kommer att komma över landet. Det som varit , och Israels ledare som man litat till tidigare, kommer inte att kunna hjälpa folket.

Hesekiel varnar för att svårare tider ska komma. Allt kommer inte att förbli som det är (vers 26). Det som är högt och uppblåst kommer att förödmjukas och det som är lågt ska upphöjas.

Så kan det vara även i vår generation. Stora kristna ledare kommer att avslöjas och förödmjukas. Små "obetydliga" kristna (obetydliga i sina egna ögon, men inte inför Gud), kommer att upphöjas. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är viktigare att behaga Gud än att behaga människor.
____________________
Innehåll kapitel 21:
Herrens svärd (vers 1-17)
Den babyloniske kungens svärd (vers 18-27)
Svärdet mot Ammoms folk (vers 28-32)
____________________